Проблемът на знанието във философията: основните аспекти на тяхното културно-историческо развитие

23.03.2020

Проблемът на знанието в. T история на философията заема специално място. Строго погледнато, самото познаване на обкръжаващата реалност от един човек започна да се разглежда и анализира от нашите предци много преди момента, в който философията получи своята научна обосновка. Все още в обикновен и митологични възгледи човек се опитал да разбере как се формират неговите идеи и преценки за себе си и за всичко, което го заобикаля. Но в рамките на философията проблемът за познанието придобива истински научен звук.

Проблемът на знанието във философията

Основни аспекти

Проблемът на знанието във философията, на който, между другото, е посветен цял раздел от тази наука (гносеология), има няколко аспекта едновременно. На първо място, това определение тази концепция. Както и при много други явления и процеси в тази научна дисциплина, няма единодушно мнение сред учените за това какво трябва да се счита за знание. Най-често този термин се отнася до процеса на овладяване на информация за човек, общество и външен свят, чиято крайна цел е истина. Второ, проблемът със знанието във философията предполага анализ на структурата на този процес. От най-древни времена учените са идентифицирали такива разновидности на човешката познавателна дейност като чувствени, светски, рационални и научни знания.Проблемът на знанието в историята на философията Освен това някои философи, които искат да покажат, че този феномен е по-разнообразен по своя характер, излъчват и интуитивно и художествено знание. Следващият важен компонент на проблема за знанието във философията е да разглеждаме този процес като система, като единен механизъм, всеки детайл от който изпълнява специфична, уникална функция. От тази гледна точка знанието не е просто списък на определени факти, получени чрез експериментални и логически средства, а комплекс от взаимосвързани елементи, които действат като социална памет, в която получената информация се предава от поколение на поколение. И накрая, проблемът с познанието във философията е немислим без неговото теоретично разбиране. Теорията на знанието е най-важният компонент на епистемологията, която включва, от една страна, основните понятия, свързани с различни подходи към този проблем, а от друга - критиката на тези понятия, в която учените разглеждат някои теории от гледна точка на нововъзникващите факти и отворени закони и модели.

Проблеми на знанията по философия

Обекти на изследване

Теорията на познанието има за предмет на изследване понятия като самата познание и нейните основни проявления, проблема за познаваемостта на света, връзката между обекта и субекта на познанието, както и колко добре получените знания съответстват на реалното състояние на нещата. В допълнение, основните предпоставки, които имат пряко въздействие върху образователния процес, както и основните форми и методи на познание.

заключение

По този начин проблемът с познанието във философията има дълга и богата история. Основните аспекти на този процес, разглеждани в рамките на тази наука, постоянно се изпълват с ново съдържание и придобиват нова форма.