Методи на знанието в науката и философията

20.04.2019

Методи за познание на реалността - спорни въпроси

Идеалът на знанието винаги е бил такава сума от информация, която в крайна сметка би дала обективно описание на реалността. Следователно натрупването на факти за света около нас е развиваща се система. Първоначално съществуваше проблемът за това какво е истинско знание и какво е само мнението. Методи на познание От древни времена, спорят по тази тема. Истината се нарича "София", общоприетите вярвания - "докса", очевидни неща - аксиоми. Някои концепции бяха разглеждани единствено като въпрос на вяра, доверие или дълбоко убеждение. Дори и вътре съвременна философия има термин "епистема" - общ за този период научно представяне. Дискусия са и въпроси, които са по-точни - рационални, съзерцателни или интуитивни. През Средновековието арабският философ Ибн Рошд, разчитащ на Аристотел, издига дори идеята за „двойна истина“, която се постига чрез различни подходи и отговаря на различни сфери.

Методи на знанието - обективни и специални

Форми и методи на познание

Понастоящем знанието се възприема като социално-културен феномен. Разбира се, разликата между валидна теория и хипотетично твърдение съществува, но постепенно се изтрива. Различни видове разбиране на света могат да отидат един в друг. Освен това границите на този термин се разширяват. Сега тя включва такива видове знания като имплицитни и предразполагащи. В крайна сметка информацията, натрупана от човечеството, има фундаментална разлика в типологията му. Често говорим за научни и ежедневни знания, като всеки един от тези типове има свои собствени подходи и особености. Има информация за обекти (материални и идеални), за действия, за имоти, дори за неизвестното. В последния случай се нарича проблем. Всичко това оказва влияние върху методите на знанието.

Теоретични знания като динамична и развиваща се система

Общи логически методи на познание

Основната форма на натрупване на информация за света е научно-теоретична. Той е съществен и претендира за обективност. В същото време това знание е и социален културен феномен. Тя поставя проблеми и моделира процеси. Той се занимава с набор от обекти, които не са редуцируеми за преживяване. Следователно общите логически методи на знанието са доминиращи в теоретичните изследвания. На този подход се основава един цялостен език на науката. За постигане на целите на това знание има специални инструменти, специални начини за оправдаване. Той се отличава с последователност. Научните форми и методи на познание са ясно структурирана верига: аксиома - хипотеза - теория. В допълнение, тази дейност е насочена към получаване на специален продукт. Това е ново знание. Той има цяла система ценностни ориентации и инсталации. Научните знания също имат нива - емпирични и теоретични. Те обхващат различни области на реалността. Теорията изследва съществените връзки в чиста форма и не произлиза от просто индуктивно обобщение. Той не работи директно с обекти. Нейният метод е умствен експеримент. Ето защо тя се занимава с обекти с идеален характер, движещи се от абстрактен към конкретен, използвайки предимно хипотетично-дедуктивен метод, както и техники на логическо и историческо изследване.