Взаимоотношения и техните характеристики

28.04.2019

Икономическите производствени отношения са комплекс от материални взаимодействия между хората. Те са неразделна част от производствения процес на продукта. След това ще разгледаме по-подробно какво представлява производствена система отношения. производствени отношения

Обща информация

В процеса на производство на продукти хората взаимодействат не само с околната среда, по-специално с природата. В основата на индустриалните отношения влиза връзката на хората за осъществяване на съвместни дейности и взаимен обмен. За производството на продукти хората влизат в определени взаимодействия и връзки, обменят опит. В рамките на тази дейност има производствени и производствени отношения. Благодарение на взаимодействието между хората, не само процесът на производство на продукти, но и неговото движение към потребителя.

Характеристики на индустриалните отношения

В процеса на труда взаимодействието между хората се определя от технологичните нужди и организацията на процеса на производство на продуктите. В този смисъл съществуват различни форми на индустриални отношения. Компанията може да има взаимодействие между работници от различни специалности, изпълнители и организатори, свързани с разделението на труда в технологичния план в екипа или в социален мащаб. В този случай става дума за производствени и технически отношения. Обаче, освен тях, към предприятието се добавят и други видове взаимодействия. производствени и производствени отношения

Отличителни черти

Производствените отношения изразяват възприемането на собствеността. В частност, това е лично отношение към средства за производство. Ако са концентрирани в ръцете на цялото общество, тогава хората се намират в условия на сътрудничество и взаимопомощ. Ако средствата се държат от частни собственици, тогава се формират оперативни производствени отношения. В този случай, собственикът на производителя изтръгва излишен неплатен труд, възлагайки му или неговите резултати. Хората, които нямат основни или всички средства за производство, неизбежно зависят от собствениците, което води до взаимоотношения на подчинение и господство.

класификация

Експлоататорските видове включват производствените отношения на капиталистическите, феодалните и робските формирования. Наред с основното, има и преходни взаимодействия. В този случай в условията на една конкретна икономическа структура се осъществява набор от производствени отношения. Пример за това е държавният капитализъм в рамките на диктатурата на пролетариата. характеристика на производствените отношения

Производствени сили и производствени отношения

Заедно тези компоненти образуват двете страни на всеки производствен процес. Те са взаимно свързани със специфичен закон. В рамките на неговите производствени отношения трябва да съответстват на производствените сили по отношение на развитие и характер. По закон първите са представени като форма на формиране и функциониране на последната. В същото време производствените отношения имат известно влияние върху развитието. По-специално, те могат да забавят или ускорят процеса. В процеса на такова развитие възникват противоречия между нарастващите и променени производствени сили и остарелите отношения. Тези проблеми могат да бъдат решени чрез някои корекции. По-специално, производствените отношения могат да бъдат приведени в съответствие с развитието на други компоненти. Разрешаването на това противоречие в антагонистичната структура се осъществява чрез социалната революция. Диалектиката на силите и отношенията разкрива факторите на самореклама на продукцията и същността на историческия процес като цяло. производствени сили и производствени отношения

Материалната структура на обществото

Това е комплекс, който включва определени индустриални социални отношения. Това понятие се отнася само до основата на обществото, до неговата материална структура. Това качествено отличава производствените отношения от понятието "формация". Последното описва обществото като цяло, в комплекса от взаимодействия, които съществуват в него. Поради факта, че дефиницията на "социално-икономическа структура" характеризира само производствените отношения, тя се счита за най-важния аналитичен инструмент на материалната структура на дадено общество, т.е. цялата структура на взаимодействията, която формира нейната основа.

Структурни структури

Производствените отношения на една или друга категория могат да присъстват и да съществуват в социална структура по различни начини. Взаимодействията на различни видове могат да образуват определен начин. Има обаче и производствени отношения, които не се добавят към системата. Те присъстват като повече или по-малко значителен придатък в структурата, образувана от други взаимодействия. В този случай става дума за различна форма, в която съществуват производствени отношения - несъвместими. В случая, когато в рамките на този вид се извършва производството и по-нататъшното движение на продуктите, комплексът от взаимодействия може да бъде описан като подхолда. От това следва, че отношенията в производствените условия в социалния организъм могат да играят ролята на обществен материален ред или в тромава форма, и по-специално като наслояване. Трябва да се отбележи, че тези категории имат различно значение. Ролята на структурираните отношения е несравнимо по-голяма от гладките. В същото време трябва да се припомни, че първоначално идеята за несъответствието на различните взаимодействия в рамките на производството и промоцията на продукти е представена от Маркс. В едно от творбите си той пише за средно, висше и общо за не-първичните отношения. икономически производствени отношения

заключение

Като се има предвид способността на всяка социално-икономическа структура, която е комплекс от взаимодействия, е неизбежно да се генерира цялостна надстройка на навиците, мненията, нагласите, морални стандарти Следователно, тъй като е основата за формирането на специален начин на живот на обществото, можем да говорим за появата на зародиша на една нова формация (заедно с напредналата формационна структура). В същия план до известна степен може да се каже за запазването на остатъка от предишната структура. След революцията, заедно с управляващия нов ред, старият продължава да присъства в него, действайки като подчинен. Въвеждането на дефиницията за "социално-икономическа структура" позволява по-широко разбиране на концепцията за производствените отношения и въпроса за тяхното съществуване в социалния организъм. Пренебрегването на взаимодействията, в които се извършва работата, води до намаляване на работния процес до определени общи точки. В този случай разликите между историческите епохи се проявяват само в нивото на техническото оборудване. производствени отношения В същото време икономическите фундаментални различия между социалните формации изчезват. Това определя същността на методологията на технологичния детерминизъм. Тя се проявява в различни буржоазни теории за единно индустриално общество, етапите на материалното и икономическото развитие и др. Те оценяват определени общества само по отношение на техния технически прогрес. В същото време отричането на зависимостта на индустриалните отношения от степента на развитие на производителните сили води до произвол и волюнтаризъм.