OKVED е ... Вид дейност по ОКВЕД. Всеруска класификация на икономическите дейности

25.03.2019

Съвременните предприятия използват в работата си различни документи. В много от тях можете да намерите код ОКВЕД. , выпуск продукции, выполнение работ в РФ имеют соответствующие обозначения. Услугите , производството, изпълнението на работата в Руската федерация имат съответните обозначения. Всички те са включени в един регистър. . Помислете по-нататък какво представлява класификаторът OKVED . оквад

уговорена среща

нормативный документ, устанавливающий цифровые обозначения для направлений работы предприятия. ОКВЕД е регулаторен документ, който установява цифрови обозначения за области на работа на предприятието. Представената в него информация се използва от организации при различни обстоятелства. Съкращението се дешифрира като All-Russian Classifier типове икономически дейност. От името е ясно, че то се прилага за предприятия, регистрирани в Руската федерация. Във всеки класификатор вид икономическа дейност съответства на цифровото му предназначение. Това правило задължително се използва от предприятията при влизане в бизнес отношения с контрагенти, кредитори и други лица.

Кога се използва документът?

На практика съществуват различни ситуации, в които се използва информация от ОКВЕД. : Това е :

  1. Регистрация на предприятие в FTS.
  2. Формиране на различни видове отчетност (счетоводна, статистическа).

Дружеството може да използва няколко цифрови символа. Това зависи от броя на областите, в които работи. По правило обаче, в документите на предприятието са посочени един основен вид дейност под ОКВЕД и няколко допълнителни. стари кодове okved

Регистрация на фирма

Тази процедура е от особено значение за предприятията. Изисква се регистрация. Предприятието не може да извършва дейности, ако не е регистрирано в контролните органи. В противен случай работата му ще бъде незаконна и ще доведе до отговорност. За да се регистрирате, дружеството трябва да представи на контролните органи пакет от документи. Издават се по предписания начин по стандартизирани формуляри. Един от документите е заявка за регистрация. . Той отбелязва вида дейност под OKVED . Когато се посочва числовото обозначение, трябва да се внимава. Ако протоколът се окаже неточен, на практика действителната посока на работа на компанията няма да съответства на информацията, предоставена от ОКВЕД. , в свою очередь, приведет к повышенному вниманию к организации со стороны надзорных структур. Това от своя страна ще доведе до повишено внимание към организацията от страна на надзорните структури. Заслужава да се отбележи, че служителите на регистриращия орган са задължени да проверяват предоставената им информация. , то ему может быть отказано в постановке на учет. Ако даден стопански субект неправилно е посочил кодове с ОКВЕД , може да му бъде отказана регистрация.

Взаимодействие с други отдели

Законодателството предвижда задължението на предприятията да се регистрират в различни фондове. Като един от тях е FSS. Документите се изпращат в застрахователния фонд, в който се посочват кодове ОКВЕД. Подобна е ситуацията и с ЗФР. Пенсионният фонд също изисква документи на дружеството, в които има информация за насоките на нейната работа. Класификатор OKVED

докладване

Информацията, съдържаща се в Руската класификация на видовете стопанска дейност, се използва при изготвянето на вътрешни документи на предприятието. На първо място, те включват счетоводство и статистическа отчетност. Финансовите и стопанските операции и резултатите от тях се вписват във форма на единна форма. Като една от задължителните данни са цифровите символи от ОКВЕД. позволяет быстро и безошибочно идентифицировать характер выполненных операций, а также направления работы предприятия в целом. Това ви позволява бързо и точно да идентифицирате характера на извършените операции, както и посоката на предприятието като цяло. Информацията е особено важна за одиторите.

Легенда ОКВЕД: декодиране

Принципите за формиране на знаци са установени от Министерството на икономическото развитие. составлен на базе европейских документов. Някои експерти посочват, че националният класификатор ОКВЕД се основава на европейски документи. По отношение на определянето на списъка на областите на работа на предприятията има много прилики. По-специално, това се отнася до първите 4 цифри от обозначението от ОКВЕД. их соответствует международным принципам. Декодирането им е в съответствие с международните принципи. Останалите цифри отразяват спецификата на даден бизнес сегмент в Руската федерация.

Помислете за пример. 01.13.22. Вземете обозначението OKVED за LLC 01.13.22. Първите две числа - обхватът на компанията. Според информацията от класификатора, това е селското стопанство. Следващата фигура - 1 - показва, че работата се извършва в областта на растениевъдството. Останалите индикатори показват подгрупата, вида на културите, отглеждани от дружеството. В примера това са ядки.

вид дейност okved

Нюанси на приложение

В горния пример информацията е взета от ОК 029-2001. При въвеждане на информация в документи предприятието трябва правилно да избере класификатор. В момента има три. Първата, спомената по-горе, беше въведена в началото на 2000 г. От доста дълго време той е смятан за основен акт, съдържащ пълен списък на възможните области на работа на местните предприятия. Той е бил използван при регистрацията, отчитането, взаимодействието с изпълнителите и т.н. След известно време беше одобрен нов класификатор - ОК 029-2007. Но тази наредба се използва в доста тесен кръг от отношения. Те бяха свързани основно със събирането на упълномощени статистически агенции от различни видове статистическа информация. В общите случаи търговските организации не го използват. След известно време беше приет нов регулаторен акт. продолжали действовать. В същото време старите кодове на ОКВЕД продължиха да действат. Следва да се каже, че след въвеждането на новия справочник, законът повърхностно регулира въпроса за неговото прилагане. . Контролните агенции приеха нормата, според която предприятията, регистрирани във Федералната данъчна служба преди одобрението на ОК 029-2014, не могат да правят промени в ОКВЕД в документите.

Настояща правна рамка

Ако предприятието е регистрирано след въвеждането на нов класификатор, то от него се въвежда информацията в документацията. По въпросите на документацията Федералната данъчна служба дава подходящи обяснения в писмо от 11 юли 2016 г. Така че, ОК 0219-2001 не се използва на практика днес, въпреки че данните от него могат да присъстват в държавните регистри. Струва си да се каже, че контролните агенции имат правомощието да прехвърлят самостоятелно старата информация на нови. , выпуск продукции и пр.), учредитель не всегда может сориентироваться в перечне. Избирайки наименованието OKVED (търговия , продукция и т.н.), основателят не винаги може да навигира в списъка.

За да се избегнат трудностите, експертите препоръчват да се свържете със служителите на FTS за съвет. Можете да получите обяснение на служителите на данъчната администрация директно в процеса на попълване на документи за регистрация. Освен това има много специализирани фирми, които подпомагат изготвянето на документацията. Като правило те поемат целия процес върху себе си, попълват самите документи, въвеждат обозначенията ОКВЕД. продукции считается самым популярным направлением работы предприятий. Производството се счита за най-популярната сфера на дейност. В тази връзка списъкът съдържа доста позиции. Като правило изборът на трудности не възниква. Основните проблеми възникват при определянето на предоставяните услуги. запечатан препис

Важни моменти

или иное направление работы компании) закрепляется уполномоченными органами статистики и в других нормативных документах, касающихся предприятия. Трябва да сте наясно, че обозначението ОКВЕД (търговска или друга насока на дружеството) се определя от упълномощените статистически органи и от други нормативни документи, свързани с предприятието. Една от тях е ОКПО. Дублирането на информация е необходимо, за да се установи специализацията на индустрията на компанията. Правилното посочване на кода е също така важно, така че контролните органи да могат недвусмислено да разберат, че фирмата работи законно.

Законодателството определя редица ограничения за частните компании. Ако собственикът на фирмата посочи забранения за нея код на дейност, регистрацията може да бъде отказана. За някои области на работа законът предвижда определен минимален капитал.

Ако собственикът на предприятието посочи кода на дейността, но не осигури достатъчен размер на уставния капитал, контролните органи могат да прилагат санкции към него. От посоката на работа често зависи от размера на плащанията към бюджета и средствата. Във връзка с това, за да се избегне увеличаване на финансовите задължения на компанията към държавата, е необходимо да се посочи точната информация от официалните разпоредби.

Как да намерим необходимото обозначение?

Разгледайте нюансите на използването на новия класификатор OK 029-2014. Първият се определя от основната посока на компанията. По правило се установява от учредителната документация. В списъка на ОКВЕД ще намерите необходимия раздел. В нормативния акт наименованията започват с латински букви. Например, F - "Строителство". В тази секция има три групи: "Сгради" - 41, "Инженерни конструкции" - 42, "Строителни работи" - 43. Да предположим, че една компания изгражда сгради. В тази група има две подкатегории: "Разработване на проекти" (41.1) и "Строителство" (41.2). Да предположим, че една компания извършва втора дейност. Съответно трябва да изберете подкатегория 41.2. Тя има една конкретна посока - 41.20. код okved услуги

Промяна на OKVED

На практика има чести ситуации, когато предприятието трябва да коригира информацията, посочена в документите при регистрацията. Решаването на проблема е съвсем просто. За да се промени информацията за видовете стопанска дейност, е достатъчно да се подаде заявление до данъчната служба. На контролния орган следва да се представи определен набор от документи. Първо, заявлението е завършено. Формулярът има единна форма. В декларацията следва да се посочват новите обозначения в съответствие с приложимия ОКВЕД. Към нея са приложени:

  1. Passport.
  2. Извличане от регистъра. Той трябва да бъде издаден не по-рано от един месец преди да се свържете с данъчната администрация.
  3. Св-в BIN.
  4. Учредителна документация.
  5. Решението за промяна на кода на дейността.

Последното се приема на общото събрание на участниците в управляващото дружество. Трябва да се отбележи, че корекциите на съставната документация се извършват преди да се свържете с FTS. Получаването на плащането на таксата за промени в регистъра се прилага към горния списък с ценни книжа.

Избор на области на работа

Тъй като на практика стопанските субекти имат много проблеми при изготвянето на документи, компетентните експерти съставят различни методически препоръки. Трябва да се отбележи, че законодателството не установява забрана за посочване на видовете дейности, в които дружеството всъщност не възнамерява да се занимава. Но те трябва да бъдат посочени като допълнителни, а не като основни. При разделянето на видовете дейност на големи и незначителни е необходимо да се вземе предвид размерът на печалбата, която дружеството ще извлече при тяхното изпълнение. Най-печелившата посока на работа, съответно, трябва да бъде посочена като основна. При въвеждането на информация в документи е желателно да се осигури тяхното еднакво отражение в различни актове. Например, ако в един източник има един вид код, тогава в същата форма той трябва да бъде въведен в други документи. Струва си да се припомни, че законодателството предвижда определени области на задължително лицензиране на труда.

Колко наименования мога да дам?

Както бе посочено по-горе, законодателството не налага никакви ограничения. Работата е там, колко трябва да определите целия набор от кодове на дейност за една компания. Обозначенията са дадени в лист А на изявлението. Тук можете да посочите 57 кода. В този случай заявителят може да попълни няколко страници. В този случай основната посока на работа е посочена само веднъж - на първа страница А. Трябва да се отбележи, че ако избраната дейност е свързана с образователната сфера, здравеопазването, социалните услуги, социалната защита, изкуството, културата, младежкия спорт, списъкът на документите за регистрация трябва да бъде приложен. удостоверение за липса на криминално досие. Това изискване се прилага само за физически лица. Ако регистрацията се извършва за юридическо лице, помощта не е необходима. Всеруска класификация на икономическите дейности

отговорност

Законодателството не предвижда никакви санкции за лица, извършващи дейности, различни от ОКВЕД. Както е посочено в писмата на Министерството на финансите, предприемачът не носи отговорност за работа в области, които не са включени в Единния държавен регистър на юридическите лица или в Единния държавен регистър за предприемачество и предприемачество. Съответното заключение се потвърждава от съдебната практика. В същото време, ако предприятието извършва дейности, които не следват кода, посочен при регистрацията или не са подадени впоследствие, тогава нормите на Административния кодекс предвиждат налагането на глоба в размер до 5 хиляди рубли. Причината за това е непредставянето или предоставянето на невярна информация за ИП или юридическо лице (чл. 14.25).

Кодовете на ОКВЕД включват член 5 от Федералния закон № 129 към списъка на задължителните данни. Нормативният акт регламентира, че промените в регистрите трябва да се правят в тридневен срок от датата на започване на работа в нова посока. В ФСС предприемачите са длъжни да представят документи, потвърждаващи вида на тяхната дейност преди 15 април от периода след отчетния период. Юридическите лица трябва да бъдат изпращани всяка година. Предприемачите са длъжни да предоставят документи, ако променят посоката на своята работа.

Данъчни режими

Всички преференциални данъчни системи (USN, PSN, UTII, UAT) предполагат определени ограничения върху видовете дейности. Ако дадено предприятие избере дадена дейност, за която тези данъчни режими не се прилагат, възниква конфликт на интереси. В този случай е необходимо да се коригира данъчната система или кодовете. Например, не е възможно да се работи в СТС в застрахователната индустрия, да се произвеждат акцизни стоки, да се добиват минерали, с изключение на обикновените. За PSN и UTII е разрешено да се предоставят само определени категории услуги, за да се продават конкретни продукти. Режимът на данъчно облагане се предвижда за рибарството и селското стопанство. Ограниченията липсват в основната система OSNO. обаче данъчна тежест в този случай доста висока.