Поръчка за събиране: проба. Поръчка за събиране е ...

25.03.2019

Сетълмент сетълмент е банкова транзакция, извършена от името на клиент. Тя включва получаването на средства от платеца за превозваните стоки, предоставяните услуги или произведените стоки. Парите се кредитират по сметката на клиента. , проще говоря, распоряжение кредитора своему банку на получение от должника определенной суммы либо подтверждение, что она будет уплачена в установленный срок. Поръчката за събиране на вземания е по-просто заповед от кредитора към неговата банка да получи определена сума от длъжника или потвърждение, че тя ще бъде платена до падежа. Базата за тази операция са документите за сетълмент, представени от клиента на финансовата институция. Нека да разгледаме по-отблизо как е издадена поръчката за събиране. распоряжения также будет описан в статье. В статията ще бъде описана и примерна поръчка. Поръчката за събиране е

Обща информация

расчетные бумаги. Както е посочено по-горе, основата, на която се изпълнява нареждането за събиране, са документите за сетълмент. В зависимост от тях се различават операциите:

 1. Чист ред. В този случай се прилага чек, сметка.
 2. Документално събиране. Основата е фактурата за продукта, акт на извършената работа.

, обязывающий банк принять меры по взысканию задолженности. Поръчка за събиране - документ, който задължава банката да предприеме мерки за възстановяване на дълга. Тази операция се комбинира с изчислението под формата на приемане. В този случай, продуктите се превозват в съответствие с условията на договора незабавно, без да се чака за получаване на пари от придобиващия. Купувачът извършва плащането при получаване на съответните книжа от продавача. В същото време той предварително проверява дали доставчикът изпълнява всички условия на договора (съответствие на срока на превоза, цената, качеството на стоката, количеството и т.н.). Ако продавачът е извършил нарушение, придобиващият има право да откаже сделката. Ако купувачът не изпълни условията, например, той ще забави плащането, продавачът може да приложи санкции. Ако купувачът откаже да приеме, банката трябва да провери причините и основанията, а след това да уведоми своя клиент (продавач). извадка от поръчка за събиране

Схема за изчисление

распоряжение, которое формируется на основании следующих операций: Поръчка за събиране е поръчка, която се формира въз основа на следните операции:

 1. Регистрация на договора за доставка на продукти.
 2. Превоз на стоки.
 3. Представяне на документи.
 4. Изпращане на документи от банката на продавача до финансовата структура, обслужваща профила на клиента.
 5. Уведомяване на придобиващия за получаването на документи.
 6. Плащане.
 7. Предаване на документи на придобиващия.
 8. Уведомление за банката, доставчика на услуги, за операцията.
 9. Теглене на средства от съответната сметка и кредитирането им по сметката на доставчика.
 10. Уведомяване на продавача за извършената операция.

Плюсове и минуси

Основното предимство на операцията за купувача е, че документите, които той получава за проверка, остават в банката до приемане (време на плащане). Ако дългът не се погаси, те се връщат на продавача с посочване на причината за неизпълнението. длительность прохождения бумаг через обслуживающие финансовые структуры. Основният недостатък на нареждането за събиране на вземания е продължителността на преминаването на ценните книжа чрез обслужващите финансови структури. В този случай продавачът носи риска от неизпълнение на задължението от страна на купувача. данъчни нареждания за събиране

Сфери на приложение

инспекции. На практика поръчките за събиране на данъчната инспекция са доста популярни. Законодателството предвижда безспорна процедура за събиране на средства от лица, които са нарушили определени правила. По-специално, съответните мерки са установени в НК. направляется в банк, согласно 46 статье Кодекса. Поръчката за събиране на данъчната служба се изпраща на банката съгласно чл. 46 от Кодекса. Той трябва да съдържа указание за специфичните сметки на клиентите, от които следва да се приспадат задължителните бюджетни плащания. При събирането от IL служителите на FSSP изготвят и нареждане за събиране. Страните по договора могат да предвидят случаи, в които банката, обслужваща длъжника (купувача), има право да отпише средства от сметката си без съответната заповед.

Поръчка за събиране: проба

Поръчката е направена на формуляр f. 0401071 . осуществляется по определенным правилам. Попълването на поръчка за събиране се извършва съгласно определени правила. По-специално, ако средствата се събират по безспорен начин, в колоната "Цел на плащане" трябва да посочите препратка към закона и съответния член, въз основа на който се извършва операцията. Ако банката получи документи за изпълнение, заповедта трябва да включва датата на издаване на ИЛ, неговия идентификационен код, номера на делото, за което е взето съответното решение, името на упълномощената структура, която го е приела. Ако съдия-изпълнителят удържа такса за изпълнение, това се посочва и в поръчката. разпореждане за събиране на данъчните власти

Характеристики на операцията

Банките не могат да приемат за изпълнение нареждания за дебитиране на пари безспорно, ако прикаченият към него документ е представен в края на срока, определен от закона. Финансовите организации, които предоставят услуги на длъжници, в случай на недостатъчност / липса на средства по сетълментната сметка, за да изпълнят посочените изисквания, дават подходящ знак на ИЛ. Чрез вписване за пълното / частично неизпълнение на поръчката, банката я поставя и документите, прикрепени към нея, в картотеката в задбалансовата сметка. 90902. Операцията по отписване на средства се извършва, тъй като те се кредитират по сметката по реда, установен със закон. документ за поръчка за събиране

Безспорен ред

Той се прилага за задължения по условията на договора. Изключения от това правило могат да бъдат установени от Централната банка. Отписването на пари по безспорен начин се извършва при наличие на съответно условие в договора за обслужване на сметката или при посочване на такова право в допълнително споразумение с финансова институция. Платецът трябва да предостави определена информация на обслужващата организация. По-специално, това е информация за кредитора (бенефициента), който има право да издава инструкции за дебитиране, за задължението, за което е направено приспадането, основния договор. При отсъствие на условие в основното или допълнително споразумение относно възможността за прилагане на безспорен ред, задължителна информация за получателя и други посочени по-горе данни, банката има право да откаже да извърши операцията. попълване на поръчка за събиране

Спиране на отписването

Той се осъществява:

 1. Когато орган, изпълняващ контролни функции, вземе решение за спиране на събирането на дългове.
 2. Когато съдът вземе решение.
 3. В други случаи, определени със закон.

Документът, който се предоставя на банката, съдържа информация за поръчката, чието изпълнение трябва да бъде спряно. При възобновяване на възстановяването изпълнението на поръчката се извършва с запазване на приоритета на групата и календара.