Какви са приоритетите на политиката на руската държава в икономиката? Какво определя богатството и просперитета на страната

26.02.2019

Всяка година пред всяка държава се поставят определени икономически задачи. На първо място, те зависят от качествата на пазарната икономика. Демократичната система на управление има много недостатъци. Това изисква своевременна намеса в икономиката на държавата. Понастоящем тази намеса е претърпяла голяма преориентация. Разгледайте приоритетите на политиката на руската държава в икономиката. Ще се опитаме и да намерим отговори на въпроса какво определя благосъстоянието на гражданите и на страната като цяло.

Какви са приоритетите на политиката на руската държава в икономиката

Социално-икономическа политика на Русия и нейните основни направления

Държавата има значително влияние върху икономическото развитие на обществото. Липсата на регулиране може да доведе до сериозни отрицателни последици. Най-важното функция на състоянието в икономиката на страната е да се използва за икономическото развитие на всички съществуващи възможности. Това значително повишава ефективността на икономиката. Интересът на държавата е да гарантира правната надеждност на социално-икономическите дейности. Това е необходимо, за да може напълно да се използват неговите резултати. В икономиката на Руската федерация има редица негативни аспекти, които са предназначени да премахнат социално-икономическата политика на Руската федерация. Те включват:

 • Неспособността на пазарната икономика да запази ограничените ресурси.
 • Неспособността за адекватна защита на околната среда от негативните ефекти от човешката дейност.
 • Липса на нормативни актове, регламентиращи използването на ограничени ресурси, достъпни за природата.
 • Липса на стимули за създаване на обществени блага и услуги (строителство на пътища и др.).
 • Липсата на отговорност за последствията, които водят до вземането на решения от правителството.
 • Неспособността да се гарантират правата на гражданите да работят.
 • Ориентиране на икономиката към нуждите на онези сегменти от населението, които са готови да платят за стоки и услуги.
 • нестабилност развитие на страната.

частен бизнес

Необходимостта държавата да провежда социално-икономическа политика

Тъй като мащабът на производството се увеличава всяка година, има нужда от постоянни глобални инвестиции в икономиката. Това е извън възможностите на дори най-големите местни предприятия. Ето защо е изключително важно да се запази икономиката на страната под контрола на политиката. В Руската федерация понастоящем има много предприятия, чиято дейност се контролира от държавата. Те не могат да бъдат прехвърлени в частния бизнес. Когато управлява икономиката, държавата преследва изключително глобални цели. Това осигурява поддържането на макроикономически баланс на подходящо ниво. В допълнение, гарантирано социално производство които никога няма да осигурят частен бизнес.

Целите и приоритетите на обществената политика могат да варират. На първо място, те се определят от особеностите на икономическото развитие на страната в даден период от време. Следователно правилно поставяне на цели изключително важно за руската държава. Това определя по-нататъшното му развитие.

Цели на икономическата политика

Какви са приоритетите на политиката на руската държава в икономиката?

Правителството на Руската федерация определя следните приоритети:

 • Осигуряване на подкрепа за финансовата система на държавата, формиране на нейната съпротива срещу действието на различни фактори, намаляване на инфлацията.
 • Предприемане на мерки за увеличаване на притока на инвестиции в страната, намаляване на натиска върху частните предприемачи, формирането на конкуренция.
 • Поддържане на социално развитие на подходящо ниво, посока на инвестиране в човешки капитал.
 • Подобряване на иновативните сектори на икономиката.
 • Подобряване на отбранителния комплекс.
 • Осигуряване на балансирано развитие на регионите.
 • Диверсификация на икономиката.
 • Адаптиране на руската икономика в съответствие с изискванията на СТО.

Закон за заетостта

Дългосрочен план за икономическо развитие

За да се осигури икономически растеж на държавата е изключително важно да се формулира дългосрочен план за икономическо развитие, тъй като това спомага за определяне на приоритетите на руската държавна политика в икономиката.

Концепцията, която предвижда мерки за социално-икономическо развитие на държавата до 2020 г., е установена в подходящ ред. Основните приоритети, които тя залага, са:

 • Подобряване на благосъстоянието на руските граждани.
 • Предприемане на мерки за подобряване нивото на националната сигурност на страната.
 • Висока динамика на икономическото развитие.
 • Укрепване на позицията на Руската федерация на световния пазар.

Какво определя богатството и просперитета на страната

Цели на икономическата политика

Осигуряването на нормалното развитие на държавата допринася за поставените пред руското правителство цели при определянето на нейната политика. Стриктното спазване на тези цели ще осигури положителна динамика в развитието на държавата. Могат да се разграничат следните основни цели на икономическата политика:

 • Формиране на най-подходящата структура на общественото производство.
 • Стимулиране на увеличаването на производството.
 • Осигуряване на максимална заетост на населението.
 • Правилното разпределение на дохода.
 • Поддържане на стабилни цени на пазара и формиране на гъвкава ценова политика.
 • Намаляване на негативните ефекти от инфлацията.
 • Опазване на природните ресурси.

Постигането на тези цели ще позволи да се повиши нивото на развитие на руската икономика, от която зависи богатството и просперитета на страната. В тази ситуация обаче могат да се появят някои противоречия. Например увеличаването на производството може да доведе до влошаване на околната среда. Затова е изключително важно да се определят приоритетите на политиката на руската държава в икономиката. Това ще помогне да се елиминират противоречията между целите и да се помогне за разработването на правилната методология за управление на държавата.

Мерки за изпълнение на насоките, установени от социално-икономическата политика на Русия

Провеждане на преглед на одобрените от държавата програми, които ще спомогнат за привеждането им в съответствие с финансовите възможности на държавата.

Одобряване на "пътни карти", които ще допринесат за подобряване на бизнес условията.

Предприемане на мерки за подобряване на данъчната администрация, което ще спомогне за намаляване данъчна тежест за бизнеса и привличане на допълнителни средства за развитието на местното предприемачество като инвестиция.

Разработване на предложения за насърчаване развитието на единични индустриални градове в комплекса, премахване на аварийните жилища.

Предприемане на мерки за подобряване на държавната дългова политика на субектите от Руската федерация.

Необходимо е да се подобри законът за заетостта.

Формиране на по-сплотени междубюджетни отношения.

Ускоряване на процеса на приемане на федерални закони.

Основните стратегически задачи, поставени пред държавната икономическа политика

Постигане на макроикономическа стабилност.

Координиране на стратегическото и бюджетното планиране.

Осигуряване на запазване на иновациите.

Подобряване на качеството на човешкия капитал.

Разгледайте ги по-подробно.

Социално-икономическа политика на Руската федерация

Осигуряване на макроикономическа стабилност като една от основните цели на икономическата политика

Тази цел включва създаването на балансиран бюджет, постепенно годишно намаляване на бюджетния дефицит и неговото свеждане до минимум, както и възможност за прогнозиране на инфлационните параметри.

В бъдеще се предвижда да се ограничи използването на приходите от добива на нефт и газ, като се осигури балансиран бюджет на Руската федерация с разумни прогнозни показатели за цените на петрола.

Мерки за осигуряване на дългосрочна координация на бюджета и стратегическото планиране

Стратегическите цели на държавата трябва да се оценяват в съответствие с приоритетите. За да направят това, те трябва да се сравнят с наличните реални възможности, от които зависи богатството и просперитета на страната. Само прилагането на интегриран подход, като се вземат предвид всички минали проблеми, ще даде възможност за ефективно разпределяне на ресурсите на държавата според насоките на икономическата политика.

В същото време, всяко решение трябва да бъде взето само след предварителния анализ на възможностите за неговата финансова подкрепа и как то ще се отрази на постигането на основните стратегически цели, пред които е изправена държавата.

Разработване и прилагане на инструментите, необходими за подкрепа на иновациите

Държавата трябва да прилага интегриран подход при формирането на благоприятна инвестиционна среда. За целта е необходимо да се осигури макроикономическа стабилност в страната, да се повиши конкурентоспособността на местните продукти, както и да се премахнат съществуващите административни бариери.

Характеристики на икономическото развитие

Подобряване на качеството на човешкия капитал

При осъществяването на модернизацията е изключително важно да има квалифицирани специалисти, поради което държавата трябва да обърне внимание на качеството на образованието и да следи за осъществяването на професионалното обучение.

Освен образованието, е необходимо да се подобри системата на местните научни училища, да се включат чуждестранни специалисти в учебния процес. Също така трябва да насочите силите за създаване на достойни условия на труд и повишаване на ефективността, за това трябва да внесете редица изменения в „Закона за заетостта“.

По този начин основните приоритети на икономическата политика на Русия се определят от спецификата на преходния период до ново новаторско ниво, ориентирано към социалните потребности. За да може руската държава да достигне нов етап на развитие, е необходимо да се установят правилните дългосрочни цели и приоритети, които да определят целия необходим набор от промени в държавната икономика.