Социални институции: тяхната роля и задачи в обществото

10.03.2019

Човешкото общество е много сложен и разнообразен организъм. В процеса на формирането и развитието си той неизбежно поставя изисквания за ефикасност и устойчивост на съвместните дейности на хората. Социалните институции са инструмент за решаване на тези аспекти на социалния живот. Това е тяхното формиране и социални институции функционирането е реакция на необходимостта от оптимизиране на съжителството. Всъщност социалните институции са относително стабилни форми и видове социална практика, които са насочени към организиране на социалния живот и осигуряване на стабилни връзки вътре и между социалните групи. Именно този феномен произвежда и санкционира нормите на човешкото поведение и междуличностни отношения в семейство, в образователна институция, в предприятие, сред приятели и познати. Той е този, който определя формите на взаимоотношенията между различните групи: по-възрастни и по-млади, мъже и жени и така нататък. Съществуват няколко сфери на социална дейност, всяка от които изисква свой собствен набор от подобни социални парадигми: духовната сфера, политическа, икономическа и всъщност социална. Основните социални институции са свързани с тези аспекти в много отношения. Има пет от тях.

социални институции

духовен

Тези форми възникват в резултат на развитието на духовни ценности и са средство за тяхната подкрепа и увеличаване: църквата, образователните институции, научните центрове, културните институции и др.

политически

Тези социални институции са предназначени да регулират упражняването на властта. И също така да се определят основните правила и функции на общественото образование (или преди държавата) - права, свободи, съдебна политическа система плурализъм.

икономически

Това е сферата на формиране социално производство и разпределението на богатството сред членовете на обществото. Съответно в тази област се раждат такива форми на взаимодействие като пазар, частна собственост, производствени отношения и други.

Стратификация на социалните институции основни социални институции

Тук става дума за правилното разделение на обществото на различни категории, в зависимост от специфичните параметри: по възраст, по имуществено състояние, по културна принадлежност, по ниша в държавната йерархия, по основано на пола. Има много такива класификации.

Социални институции на родство

Те са свързани със семейството и брака и са предназначени да разглеждат въпросите на първичната социализация на децата.

Общи и различни характеристики

Същевременно трябва да се отбележи, че социалните институции имат външни и вътрешни свойства. Например, ако правната сфера на живота на обществото е външно представена като съвкупност от отговорни лица и институции, то основната му част е моделите на поведение, формирането на социални роли, определянето на права и задължения на лице и гражданин. Въпреки това социолозите идентифицират редица характеристики и характеристики, които всички социални институции имат: културни символи, норми на поведение, реални културни особености, които характеризират институцията.