Институтът е това, което е?

05.03.2019

Колко често чуваме думата "институт" в нашата реч? Институт за съвременно изкуство, Икономически институт, Институт за международно образование ... Но ще бъде ли винаги използван в този смисъл?

Институт: значение на думата

Какво много от нас разбират от думата „институт“? В обичайното си значение институтът е образователна институция, чиято специалност е научноизследователска дейност, реализация на програми за висше образование, повишаване на квалификацията и обучение на висококвалифициран персонал. От друга страна, тази концепция носи в себе си по-дълбок смисъл, който много от нас, ако някога чухме в училище, най-вероятно вече са забравили.

В широк смисъл социалната институция е исторически установена форма на взаимодействие между индивиди, техните групи и общности, в рамките на които се изпълняват потребностите на обществото, които непрекъснато възникват.

Характеристики, характер и стойност на институциите

Всяка институция на Русия и на света като цяло може да се разглежда като стабилно формирани системи с определена структура, елементи, видове и подвидове, набор от норми и ценности, правила и закони. Всичко това позволява на системата да се развива компетентно, и най-важното - да работи за изпълнението на своите функции. Всички социални връзки и взаимоотношения в институцията са рационализирани, формализирани и стандартизирани.

Социални институции характеризиращ се с факта, че процесът на тяхното формиране е доста дълъг и дейността им винаги е насочена към задоволяване на човешките нужди. Също така, функционирането на института се дължи на наличието на определени форми на взаимодействие на хората в рамките на тази система.

Приносът на Херберт Спенсър към социологическата доктрина

Въпреки пика на изследванията на социалните институции през 50-60-те години на ХХ век, 100 години преди този период, английският философ и социолог Херберт Спенсър изтъкна теорията, че социалната институция е специален механизъм, чрез който се осъществява самоорганизацията на социалния живот. Той е този, който осигурява превръщането на човека в социално същество и неговото развитие като личност.

Държавни институции

Според теорията на Херберт Спенсър в обществото могат да се разграничат следните типологии на социалните институции:

 • дом (семейство, родителство);

 • политика;

 • църква;

 • професионални и индустриални (въз основа на тяхното разделение на труда, както и производството на стоки за задоволяване на човешките нужди);

 • церемониален (предназначен да регулира ежедневието на индивида чрез формиране на норми, ценности, обичаи, както и по-нататъшно санкциониране на живота на обществото).

В определен период от време типологията на социалните институции на посочения учен изисква подобрение и въвеждане на промени. Днес обществото се нуждае от нова класификация, която по-точно предава сегашното си устройство и характеристики на функционирането. Тя се основава на сферите на жизнената дейност на съвременното общество.

Съвременна класификация (икономическа, политическа, културна / духовна, социална / социална)

 • Икономическият институт е един от елементите на социалната структура, която формира структурата, вътрешната и външната организация и регулира икономическия живот на обществото. Примерите включват частна собственост пазар, пари, финансови институции (банки), наставничество в определена професия, разделение на труда, производство / разпределение / потребление и др.

 • Политически институции Това са различни организации, институции и държавни органи, които действат в съответствие с документирани норми и правила за съществуването на политическия живот. Например, избори, държавни институции на властта, самата държава, президентството и т.н.

Институт - значението на думата

 • Що се отнася до културния институт, неговата задача е да задоволява духовното човешките нужди и по-нататъшното прехвърляне на духовни ценности към бъдещите поколения. Струва си да се обърне внимание на факта, че нематериалните "стоки" винаги имат осезаем носител. На този тип могат да се припишат изкуство, кино, музеи, образование, литература, институт на общественото мнение, музика и др., Които се основават на формирането на духовни ценности, тяхното по-нататъшно съхраняване, разпространение и предаване към следващите поколения.

 • Социалните институции се формират от отношенията на членовете на обществото, възникващи и развиващи се в него. Те могат да възникнат както между индивиди, така и между групи, които се различават по пол, раса, възраст и други характеристики.

Функции на социалните институции

Институтирайте го

Всяка институция има редица функции, които се основават на целите на нейното съществуване и функциониране. За да разгледаме конкретен пример, си струва да вземем държавния институт на армията, чиято основна задача е да осигури сигурността на страната и нейната защита срещу външни врагове. Той обаче има и редица така наречени странични (латентни) функции, които не са свързани с основните цели на институцията, но също така играят голяма роля в живота на обществото.

Типология на социалните институции

Ако класификацията е била разглеждана преди това въз основа на четири сфери на обществото, тогава тази типология сама по себе си носи същността на функционирането, регулирането и разрешаването на институциите.

Институти на Русия

 • Във формалните институции всяко регулиране се осъществява чрез приемане на нормативни актове, както и чрез официално одобрени правила, харти и заповеди. Упълномощаването им се извършва от строго регулирани положителни и отрицателни санкции.

Същността и значението на институциите

 • Дейностите на неформалните социални институции не са ограничени от формални правила, а средствата и методите за тяхното функциониране не са документирани в законодателни актове. Неформалните санкции, основани на морални норми, ценности, традиции и обичаи, са в основата социален контрол в такива институции. Интересна особеност е, че често неофициалните санкции са по-голямо насърчение или наказание за лице от формалните.