Каква е рентабилността на продукта?

20.05.2019

Рентабилност на продукта Общо определение

Рентабилността на продуктите е важен икономически показател. Когато разглеждаме този въпрос от икономиката, става ясно, че търсената концепция показва икономическата ефективност на производството. Въпреки това в много случаи този показател е съотношението на печалбата към изразходваните ресурси и активи. Следователно, рентабилността на производството се определя по формулата и се изчислява като отношение, изразено като процент. В допълнение, трябва да се отбележи, че съвременната икономика идентифицира няколко вида на представения показател.

Два вида

Рентабилността на продуктите е полезен показател, отразяващ степента на използване на труда, материалните и паричните ресурси, както и естествените компоненти, изразходвани за производството на единица продукт. Необходимо е да се прави разлика между два подхода. Първият е размерът на печалбата, получена за единица изразходвана парична сума, а втората, напротив, оценява печалбата, получена от всяка спечелена валута от продажбата на стоки. В допълнение, понятието "рентабилност на продукта" може да се раздели на две категории: чиста и пълна, в съответствие с естеството на продуктите. Например, рентабилността на всеки отделен продукт или обобщена, стокова и реализирана форма. В допълнение, в някои случаи може да се използва концепция за рентабилност приложими за цялото предприятие.

Как да определите рентабилността на продукта

Как да определим рентабилността на продуктите?

Този въпрос може би повече от веднъж стоеше на дневния ред на много служители на счетоводния отдел. Въпреки това е невъзможно да се извлече единна формула за всички видове бизнес категории. По този начин оценката на изпълнението за различните организации може да се извърши чрез различни показатели. Разгледайте основните категории.

Доходността на продукта се определя от

1. Възвръщаемост на активите

Това е стойност, която показва сумата на изразходваните средства от организацията за печалба, равна на стойността от 1 руб. Изчисляване на нетекови и. T текущи активи въз основа на съотношението на финансовите плащания (преди данъчни облекчения) към средната стойност на съвкупните активи на дружеството за определен период от време.

2. Рентабилност на продукта

Както вече споменахме, това е фактор, свързан с печалбата и разходите. Показва ефективността на производството и продажбата на определен вид продукт.

3. Рентабилност на производството

Това е по-общ показател, който се характеризира с успеха на бизнеса като цяло или на едно от неговите подразделения. Изразява се чрез изчисляване на връзката между нетна печалба и разходи. В случай, че размерът на дохода е по-голям от показателя за разходите, предприятието или организацията се считат за рентабилни. Най-важните показатели за повишаване на рентабилността традиционно включват повишаване на качеството на продуктите, както и намаляване на разходите за продукт.

Прочетете предишното

Променливи и фиксирани разходи

Прочетете по-нататък

Счетоводни форми: Класификация