Исковата молба в съда: образци и белези на писмата

18.02.2019

При подаване на иск пред съда, образците и примерите от които са свободно достъпни, следва да вземат предвид факта, че определянето на благоприятното съдържание на съда за заявителя зависи от това колко убедителни и законосъобразни са изискванията, както и от съществените доказателства. решения. В тази връзка, обосновката на изискванията и проектирането на всички процедурни документи трябва да се подхожда с най-голяма грижа.

Съдържание на извлечението

Така исковата молба до съда, образците на която са поставени на информационния щанд, намиращ се в последното помещение, се изпраща и съставя в съответствие с изискванията, установени от нормите на процесуалното законодателство. На първо място, името на съдебния орган (с който ще бъде разгледан искът) и адресът на неговото местонахождение трябва да бъдат записани в декларацията, подадена изключително в писмена форма.

подаване на молби до съдебни образци

След това заявлението трябва да съдържа следните задължителни данни:

 • данни за ищеца (име, адрес, телефон, електронна поща);
 • данни за ответника (име, адрес и т.н.);
 • стойността на претенцията (в случаите, когато вземането подлежи на оценка).

По-нататък, в центъра на изявлението е посочено името му, в което е обобщена неговата същност. В случай на едновременно определяне на няколко различни изисквания, заглавието на иска трябва да се обобщи.

След името е директен текст на изявлението, който посочва:

 • възникна спорна ситуация;
 • причините, довели до последното;
 • изисквания, предложени от заявителя;
 • правна обосновка на тези изисквания (позовавания на съответни регламенти, съдебна практика и др.).

искова молба до съдебни образци Трябва да се подчертае, че за да бъдат считани за оправдани изискванията, включени в жалбата до съда, образците на които могат да се видят в нашата статия, трябва да се събере убедителна доказателствена база, съдържаща документални доказателства за съответните факти и обстоятелства. Този подход позволява позицията на ищеца да предостави необходимата конкретност и тегло. Всички съответни доказателства за случая са дадени в заявлението веднага след описанието на ситуацията.

Изискванията, предявени от ищеца, следва да бъдат изложени в заключителната част на изявлението, а текстът им трябва да бъде изключително ясен и да не позволява двусмислени тълкувания. Ищецът може едновременно да представи няколко изисквания, например в допълнение към искането за развод (образец на заявление за развод в съда може да се вземе от отпечатаното събиране на вземания), изискването е да се раздели съвместното семейно имущество. В такива случаи всяко от изискванията трябва да бъде посочено в отделен параграф, номериран съответно.

Приложени документи

В допълнение към всичко по-горе, съдебно дело пред съда, образци и примери за писане на които са на разположение на всеки адвокат, трябва да съдържа списък на документацията, която трябва да бъде приложена към делото. молба за развод чрез съда

Броят на документите, чието задължително присъствие е установено от разпоредбите на процесуалното право, включват:

 • копия от исковата молба за броя на субектите, участващи пряко в процеса;
 • разписка, потвърждаваща плащането на държавната такса, определена за разглеждане на делото в съдебните органи (с изключение на случаите, когато съгласно законовите разпоредби заявителят се освобождава от задължението за заплащане на държавната такса).

Всички други документи, потвърждаващи тези на кандидата и обосноваващи позицията му, трябва да бъдат приложени към надлежно заверени копия. Следва също да се отбележи, че в случай на процесуална необходимост съдебният орган има право да изисква посочените документи в оригинали.

Попълване на заявлението

Съдържането на всички предходни искови молби до съда, образци от които могат да бъдат предоставени с правни становища, трябва да бъдат допълнени със следните задължителни данни:

 • лично сключен подпис на заявителя (с декодиране);
 • ако от името на заявителя представителят му действа с пълномощно, то се посочва личният подпис на последния (с декодиране), както и номерът и датата на издаване на пълномощното;
 • дата на изпълнение на иска.

Прилагане към арбитраж

Арбитражният съд се занимава със споровете по различни видове спорни правоотношения, възникващи в процеса на стопанска и стопанска дейност от юридически лица и индивидуални предприемачи. искова молба до арбитражния съд

Ако възнамерявате да предявите иск пред арбитражен съд (образец от който може да се види и на информационния щанд, разположен в сградата на арбитражния съд или на официалния му уебсайт), трябва да разберете, че за да се постигне удовлетворяване на всички изисквания, трябва да изпълните всички тези условия. установени със законови разпоредби за правилното протичане на процеса.

компетентност

Преди да започне съдебно производство, е необходимо да се разгледат такива важни обстоятелства за последващия ход на процеса като определянето на компетентността на иска. В съответствие с общо установените правила, искането до арбитражния съд, чиято извадка е представена в статията, трябва да бъде изпратено до органа, който се намира на мястото на ответника. В случай, че производството включва разрешаване на спорни правоотношения, свързани с недвижимо имущество, искът следва да бъде изпратен на мястото на последното. заявление за образец до арбитражен съд

Също така има смисъл да се обърне внимание на договорната компетентност, която предполага, че искането се изпраща в съответствие с условията, заложени в договора, сключен между страните по спора.

Съдържание на извлечението

Както е установено от разпоредбите на арбитражно-процесуалното законодателство, исковата молба се съставя изключително в писмена форма (между другото, правилно изготвена образец на заявление до арбитражния съд може да бъде изтеглен от интернет) и съдържа информация като:

 • името на арбитражната инстанция, на която е изпратено искането;
 • името и местоположението на ищеца;
 • име и местоположение на ответника;
 • Изисквания, направени от ищеца-ищец с позовавания на съответните правни разпоредби;
 • изложение на обстоятелствата, обосноваващи изискванията;
 • доказателства, потвърждаващи законността на обстоятелствата;
 • стойността на исковата молба (в случаите, когато вземането подлежи на оценка);
 • изчисляване на сумата на начислените (или оспорвани) суми от ответника;
 • информация за действията, предприети от ищеца относно досъдебното уреждане на спора;
 • списък на приложените към заявлението документи.

образци на искове в арбитражен съд

В допълнение към всичко изложено по-горе, жалбата може да съдържа различни петиции, например относно мерки за сигурност. Копия от заявлението с всички налични заявления трябва да бъдат изпратени до всички страни, участващи в процеса.

Приложена документация

Тъй като процедурните правила предвиждат, а образците на претенциите към арбитражния съд ясно доказват това, към надлежно изпълнения иск трябва да се приложат следните документи:

 • потвърждаване на факта на заплащане на държавното мито;
 • потвърждаване на факта на изпращане на копия от исковата молба до участниците;
 • действа като доказателство за валидността на претенциите;
 • отразяване на информация за страните по спора (извадки от Единния държавен регистър на юридическите лица / ЕГРИП).

Осигуряване на иск

Между другото, като се имат предвид особеностите на съставянето и вземането на искове пред арбитражния съд, би било полезно да се спомене такава мярка, установена със законодателни разпоредби като обезпечаване на иск. Неговото използване дава възможност да се попречи на ответника да предприеме действия, за да избегне или да не изпълни изискванията на ищеца. За тази цел, заедно с основното искане, трябва да се подаде допълнително искане за временни мерки.

По принцип изявление пред съда, образците на който са сходни помежду си, не създава никакви затруднения. За да се постигне положителен резултат и да се избегнат откази да се приеме съдебно дело, трябва да вземете помощта на професионални адвокати със съответни процедурни познания и практика на съдебни спорове.