Социално подпомагане на населението. Държавна социална подкрепа на гражданите

31.03.2019

Държавната социална подкрепа е неразделна част от демократичната структура. Този феномен възниква в началния етап на човешкото развитие и се основава на ритуали, традиции, норми и обичаи. Подпомагането на хората да поддържат физическия си живот, отговарят на техните първични нужди, е допринесло за тяхното адаптиране към неблагоприятните условия на околната среда, запазване на приемствеността и целостта на културата. Нека да разгледаме по-нататък как социалната подкрепа на населението е днес. социална подкрепа

Обща информация

В процеса на развитие на културата, в цивилизацията, в хода на техническия прогрес, в разпадането на общинските връзки, държавата започва да действа все повече като гарант за социалната защита на хората. Появата и развитието на пазарната система допринесоха за разделянето на тази функция в самостоятелна дейност. С течение на времето тя започва да придобива ново значение. На първо място, социалната подкрепа на населението действа като защита срещу негативните ефекти на пазарните отношения. В същото време тя е неразделна част икономическа система. Социалната подкрепа е насочена към онези, които не са в състояние да си осигурят достоен живот. Всъщност това е необходимата компенсация за възможността да се води бизнес и да се печелят доходи в стабилно общество.

Основни направления

На правителствено ниво се разработват специални програми, чиято цел е социална подкрепа:

 1. Големи семейства.
 2. Пенсионери.
 3. Хора с увреждания
 4. Бедните.
 5. Ветераните на Великата отечествена война.
 6. Сираци. социална подкрепа на гражданите

Предистория на възникването на дейностите

Като част от пазарни отношения едно лице може да задоволи нуждите си само чрез получаване на печалба от имуществото или под формата на плащане за работата си. Но във всяко общество има хора, които нямат имущество, което би донесло пасивен доход. Има хора, които не са в състояние да работят поради възрастта си, наличието на болестта, поради неблагоприятните последици от военни, политически, екологични, национални и други конфликти, демографски промени, природни бедствия и др. Всички тези хора няма да могат да живеят, ако не им се помогне. Правителството се интересува от предоставянето на подкрепа за населението по редица причини. Те включват по-специално следното: t

 1. Задължение на властите да създадат условия за достоен живот на хората. Тя е провъзгласена от Всеобщата декларация, която е валидна във всички цивилизовани страни.
 2. Всяка страна се ангажира да разшири възпроизводството на квалифицирани работници.
 3. Социалната подкрепа на гражданите стимулира икономическото положение на различните слоеве и групи от обществото, като по този начин намалява вътрешното напрежение в страната.

Принципи на защита

Цивилизованият пазар може да функционира нормално само с разширяването и задълбочаването социална сигурност население. В широк смисъл защитата на хората представлява определена посока на вътрешната политика на правителството. Тя е насочена към гарантиране на конституционните права на хората и минимални гаранции. Социалното подпомагане се предоставя независимо от пол, възраст, националност, местоживеене. С други думи, защитата е гарантирана във връзка с всички индивидуални права и свободи. Взаимодействието на пазарната система и социалната защита трябва да се разглежда не само по отношение на цялото общество, но и на ниво определени групи, индивида, семейството. Основната цел на защитата е желанието да се предоставят на определени хора необходимата помощ в трудни ситуации. мерки за подкрепа на семейството

Социална подкрепа на гражданите в Русия

Системата за защита е в страната на етапа на формиране. С течение на времето тя ще се превърне в качествено нов, диверсифициран, независим сектор на икономиката. Към днешна дата в системата работят около 400 хиляди служители, работят повече от 16 хиляди институции. В неблагоприятни демографски условия, с нарастващите изисквания за качество на услугите, социалната подкрепа е насочена към:

 1. Ефективно разпределение на бюджетните средства за решаване на приоритетите.
 2. Подобряване на благосъстоянието на незащитените категории.
 3. По-активно прилагане на целенасочена помощ за нуждаещите се.
 4. Развитие на системата от услуги за населението, разширяване на обхвата и подобряване на тяхното качество.
 5. Създаване на благоприятна среда за хората с увреждания.
 6. Подобряване на материалната и техническата база на социално-осигурителните институции.

Всички тези дейности са задачи на правителството. На тяхното решение се отпускат бюджетни средства. държавна социална подкрепа

Регионална политика

Социалното подпомагане на ниво субекти в Русия има тесен фокус. Акцентът в регионалната политика е върху:

 1. Подобряването на системата за защита, използването на индивидуален подход, оптимизирането на разходите за поддържане на социалните съоръжения. области, като същевременно се поддържа необходимото ниво на качество на услугите, развитие на персонала.
 2. Предоставяне на финансова помощ в натура или в брой.
 3. Въвеждане на нови мерки за социална подкрепа.
 4. Обслужване в съответните институции.
 5. Предоставяне на медицинска и правна помощ.
 6. Предоставяне на субсидии и обезщетения.

Резултати от събитията

Концентрацията на енергийните усилия в социалната посока ще позволи:

 1. Подобряване на организацията и управлението на системата за сигурност.
 2. Създаване на благоприятна среда, в която ще бъде осигурена по-ефективна социална подкрепа за семейството.
 3. Да се ​​създаде инфраструктура без бариери за хората с увреждания.
 4. Укрепване на материалната и техническата база на работещите социалноосигурителни институции с доставка на техническо, медицинско оборудване, увеличаване на автомобилния парк за сметка на извънбюджетни източници и целеви програми.
 5. Разработване на собствени производствени и ремонтни съоръжения за рехабилитация на хора с увреждания.
 6. Подобряване на финансовата подкрепа на сектора.
 7. Да разшири обхвата на услугите за нуждаещите се. социално подпомагане

Финансова сигурност

Съгласно чл. 61 от Федералния закон № 131, изравняването на степента на бюджетно осигуряване в общинските райони (градски райони) се осъществява чрез предоставяне на субсидии от съответните фондове. Разпределението на средствата се извършва в реда, формулиран в закона на субекта на Руската федерация в съответствие с изискванията на БК. Това отчита финансовите възможности на местните власти да упражняват своите правомощия за решаване на териториални проблеми. Разпределението на субсидиите от регионалните фондове се осъществява между общини, в които нивото на изчисленото осигуряване на бюджетни средства не надвишава установените показатели за общинските райони (градски райони). Стойностите се определят по метода, одобрен от регионалния закон в съответствие с изискванията на БК. В съответствие с разпоредбите на Бюджетния кодекс, част от регионалните субсидии могат да се предоставят на всяка община за всеки жител. BC предвижда случаи, в които регионалното законодателство може да формулира различна процедура за изчисляване на определената част от средствата.

Алтернативно осигуряване

Горепосочените субсидии могат да бъдат частично или напълно заменени от допълнителни разпоредби за удръжки от регионални и федерални такси и данъци към общинските бюджети. Редът за тяхното изчисляване е формулиран от законодателството на субекта на Руската федерация съгласно изискванията, установени в БК. Разпределението на субсидиите от фондове за регионално подпомагане или допълнителни стандарти, които ги заменят, се одобрява на регионално ниво за следващата финансова година. благосъстоянието на децата

Мерки за социална подкрепа

Днес в страната има много семейства, които се нуждаят от материална подкрепа. На правителствено ниво са разработени програми, по които се извършват еднократни и редовни плащания. По-специално, един от видовете помощ е майчин капитал. Що се отнася до хората с увреждания, военнослужещите, хората, които са загубили своите храна, те получават месечни пенсионни плащания. Активно се преследва социалната подкрепа за децата. Родителите имат право да получават месечни плащания за всяко дете. Освен финансовата помощ, правителствените програми осигуряват следните програми:

 • Поддръжка и грижи за нуждаещите се от болници.
 • Професионално обучение, заетост на хора с увреждания, медицинска, протетична и ортопедична помощ, рехабилитационни мерки, ползи за сметки за комунални услуги и така нататък.

Непълнолетни без родителска грижа

Социалната подкрепа за сираци се осигурява от правителството в различни посоки. Регионалните власти разработват допълнителни собствени програми за тези лица. Основен закон за социално подпомагане на непълнолетни, останал без родителска грижа - Федерален закон № 159. Този нормативен акт формулира основните насоки за осигуряване на тяхната защита. Дейностите на регионалните структури се осъществяват в следните области:

 1. На образование.
 2. Здравеопазването.
 3. Жилища.
 4. Заетостта.

образуване

Децата-сираци имат право на:

 1. Обучение в подготвителни курсове за безплатно постъпване в институции за висше и средно професионално образование, ако сте получили средно или основно образование в училище.
 2. Стипендии за предоставяне на академичен отпуск поради здравословно състояние.
 3. Получаване на второ основно професионално образование безплатно.
 4. Намален билет за някои видове обществен транспорт за периода на обучение.
 5. Предоставяне на облекло, обувки и други нужди, както и парични обезщетения веднъж за сметка на институцията, в която са учили и са завършили.
 6. Пълна държавна сигурност до завършване на обучението. социална подкрепа за големи семейства

В допълнение, сираците, с изключение на тези, които са загубили само един или двама родители по време на образованието, имат право:

 1. Повишена стипендия.
 2. Годишна надбавка за закупуване на канцеларски материали и учебници.
 3. 100% заплата, натрупана по време на практика.

Здравеопазване

Сираците получават безплатно обслужване и своевременно лечение в лечебните заведения, клиничен преглед, редовни медицински прегледи, рехабилитация. Тези лица получават и ваучери за превантивни лагери за работа и почивка. При наличие на медицински показания, те получават насочване за санаторно-курортно лечение. В този случай пътуването до мястото и обратно се изплаща за сметка на държавата.

поставяне

В професионалната област сираците получават следните гаранции:

 • За тези, които търсят работа за първи път и са регистрирани в центъра за заетост като безработни, се предоставя обезщетение за шест месеца. Размерът му е средната заплата за определен регион.
 • В случай на ликвидация на дружество или съкращаване на персонал, работещите лица се осигуряват от работодателя или неговия наследник чрез професионална преквалификация с последваща заетост.

Жилищен въпрос

Децата-сираци имат право да получат едно жилище от специализиран фонд по трудов договор. В същото време площта на помещенията трябва да отговаря на установените стандарти за метрична площ на човек. Срокът на договора е 5 години. Ако в края на този период лице, което живее в стая, е в трудна житейска ситуация, документът може да бъде удължен с още 5 години. Възможността за подновяване на договора се предоставя само веднъж. Лицата, които нямат собствени помещения или ако имат такива, нямат право да получат жилищна площ (ако са лишени от правата на родителите си, те не спазват санитарните норми и т.н.). Тази възможност е запазена за лица, които са навършили 23 години, преди да получат жилище. За да се осигури района, е необходимо да се напише декларация за постигнатото от гражданите на 18-годишна възраст и изтичането на мандата им в специални институции след края на военната служба. Документът може да бъде подаден от непълнолетен на 14-годишна възраст със съгласието на попечителите или настойниците. Ако това не е направено, тогава гражданинът, след навършване на 18-годишна възраст, пише декларация самостоятелно.