Правоспособност на гражданите. Правоспособност и капацитет на гражданите

09.03.2019

Във всички съвременни държави основният регулатор на социалните отношения е правото. Тази категория е формирана през вековете, което дава възможност да се използва ефективно днес. Законът претърпява много етапи на своето формиране, което значително влияе върху ролята на категорията и регулаторния механизъм в съвременната политика. правоспособност на гражданите В този смисъл темите от определени правни отношения са от голямо значение. Факт е, че законът е ефективен само ако не идва само от държавата, а е упълномощен и гарантиран от него. Що се отнася до социалния аспект, всеки гражданин индивидуално взаимодейства с правната област чрез две категории. В продължение на много години учените твърдят, че имат ключова роля. Независимо от това, лицето може да бъде обект на правоотношения единствено при отчитане на неговата правоспособност и правоспособност, което ще бъде разгледано по-нататък в статията.

Понятието "закон"

Преди да отговорим на въпроса каква е правоспособността и капацитета на гражданите, необходимо е да се разбере същността на понятието "право". Концепцията, съществуваща в съвременното законодателство на Руската федерация, се формира под влиянието на многогодишни спорове между философи, политици, адвокати и историци. Всички те направиха погрешни и точни изявления за това понятие. Но като вземем предвид опита на съветските и постсъветските теоретици на държавата и правото, можем да посочим най-стандартната концепция. По този начин, законът е един от няколкото основни регулатора на отношенията в обществото, състоящ се от гарантирано от сегашното правителство, като цяло задължителни и формално определени норми на поведение, основани на морални принципи и етнически характеристики на населението на Руската федерация. Някои теоретици също вземат под внимание значителната роля на религията, която предполагам източник на правото в Русия. Въпреки това, подобна теория е спорна.

Исторически теории на правото

През цялата история на формиране на закона бяха предложени различни тълкувания на тази категория. Първата и най-смелата теория е позитивистът. Привържениците му твърдят, че законът е задължителен кодекс за поведение, установен от властите, за да контролира хората. В този случай интерес не представляват самите норми и тяхната структура, а принудителният характер на действията върху социалните отношения. Най-известният представител на позитивизма е Томас Хобс (виж снимката по-долу). възниква правоспособност на гражданите Но тази теория е политически-правна. В един философски полис законът е независима единица. Учените от тази страна на знанието настояват за необходимост от естествен подход към разглеждането на закона. Според тях категорията идва от човек, а не от властната държава. Естественият подход до голяма степен е оформен от постиженията в областта на свободите на човека и гражданите, което значително разширява разбирането за България категории права изобщо.

Разбира се, съществуват и други форми на разбиране на закона на основата на определени феномени на социалното същество. Обаче само онези понятия, които имат най-голям брой аргументи и са приложими в областта на жизнената дейност на съвременния човек, са достигнали нашите дни.

Правни знаци

Като се има предвид представената по-горе история на правото, могат да се разграничат редица знаци. В статията са представени аспектите, които са формирани в областта на теоретичните концепции на местните учени. По този начин има следните признаци:

- Правилата за поведение са установени за всички, без изключение, т.е. те имат общ, нормативен характер.

- Правото разширява задължителното си действие за всички.

- Като се има предвид интереса на държавата към съществуването на закон и ред, правото се санкционира и гарантира от него.

- Правните правила идват от лицето. Следователно те имат интелектуален и волеви характер.

- Правото "живее" в официалните актове на държавата.

- Систематичният му характер позволява да се организира ясен и бърз отговор на всички социални явления.

правоспособност и капацитет на гражданите

Като се вземат предвид всички горепосочени признаци, може да се заключи, че всяка държава е в състояние да контролира своето общество чрез правен механизъм. Заедно с това, гражданите на дадена страна трябва да притежават набор от определени правни атрибути, по-точно две, за да вземат активно участие във всяка правна връзка. От това следва, че правоспособността на гражданите и техният капацитет са тези „мостове“, които позволяват на хората да взаимодействат с правната сфера. За да се изяснят по-подробно същността на тези понятия, всеки трябва да се разглежда отделно.

Понятието за правоспособност

Ако погледнете този термин от гледна точка на обикновен гражданин, тогава правоспособността на гражданите е действителното притежаване на права и задължения. Тази интерпретация до известна степен е вярна, но много учени не са съгласни с нея. По този начин е създадена различна, по-прецизна дефиниция на термина. В него се посочва, че правоспособността на гражданите е действителното, установено със закон, способността на физическите лица, както и на юридическите лица (организации) да имат задължения и права. Има няколко вида на тази правна категория в зависимост от правната индустрия. Макар в последно време учените все повече да са склонни да мислят, че правоспособността на гражданите е една и съща независимо от правната индустрия, тъй като тя се среща при раждането на дадено лице. Този въпрос обаче е спорен.

Най-голям интерес представлява гражданската правоспособност, тъй като се счита за обща. Тази характеристика се затвърди в гражданската индустрия, тъй като обхваща най-широкия спектър от частни отношения.

Правоспособност на гражданската индустрия

Съгласно Гражданския кодекс на Руската федерация, представената категория е способността на дадено лице да притежава граждански права и да носи определени задължения. Правоспособността на гражданите възниква при раждането, независимо от други фактори, и изчезва след смъртта на индивида. Що се отнася до юридическите лица, възникването на техните права и задължения възниква след държавна регистрация. Те изчезват в момента на ликвидацията, тъй като юридическото лице не може да умре. правоспособност на гражданите От това следва, че правоспособността на гражданите възниква в момента на установяване на юридическия факт - раждане. Като цяло, тя може да бъде намерена във всеки клонове на закона не само граждански. Въпреки че в повечето случаи гражданската, наказателната, административната правоспособност на гражданите се разграничава отделно.

Правоспособност на гражданите на Руската федерация. нормативни актове

Хората имат голям брой всякакви права и носят отговорности в това отношение, което се нарича „правоспособност на гражданите“. Съдържанието на тази категория е описано в Гражданския кодекс на Руската федерация. Той се състои от множество агрегирани елементи. Съгласно чл. 18 от представения закон всеки гражданин без изключение има еднакво право на собственост, наследство, завещание, собственост, както и упражнява дейност, която не е забранена от закона, участва в задължения, избира място на пребиваване, произвежда научни, литературни и други продукти на интелектуалната собственост. Никоя от причините не може да загуби правата, изброени по-горе. Въпреки това, в специални случаи и само със санкцията на съда, едно лице може да бъде ограничено в тях, но този въпрос е по-скоро свързан с правоспособността. гражданска правоспособност на гражданите

Гражданска смърт

В някои държави някога е имало такава форма на наказание като лишаване от част или цялото количество права - цивилна смърт. Понастоящем подобна санкция не се използва в никоя страна в света, въпреки че тя е посочена в законодателните актове на някои държави. Като се има предвид високата степен на ефективност на такова наказание, тя може да се използва за привличане юридическа отговорност лица. Що се отнася до физическите лица, правоспособността на гражданите, чието съдържание е представено по-горе, не може да бъде ограничена, тъй като тя е изцяло подкрепена не само от законодателни актове, но и от международни правни актове.

Характеристики на дееспособността на юридическите лица

Така гражданската правоспособност на гражданите като цяло може да се обясни от гледна точка на баналната логика. В сферата на дейност на юридическите лица обаче тази категория има някои специфични особености. Например възникването на права и задължения на юридическите лица възниква, когато те са регистрирани в държавния регистър на юридическите лица. Същността и обхватът на правоспособността на организациите се определя от целите на тяхната пряка дейност. Те следва да бъдат предвидени в специални правни документи. Заедно със съществуващите права на юридически лица възложени задължения. За тяхното нарушение, неспазване на законовите санкции. Правоспособността на юридическите лица може да бъде ограничена въз основа на съдебно решение.

Правоспособност на чужди граждани

Въпросът за наличието на правоспособност на чужди граждани територията на Русия В продължение на много години раздвижва умовете на учените и практикуващите юристи. От една страна, като се имат предвид наличните международни документи днес, всички хора са равни помежду си. От друга страна, правоспособността на чуждестранните граждани се различава значително от пакета от свободи на регистрираното население на Руската федерация. По този начин способността да притежават правата и задълженията на чуждестранните граждани се определя от законодателството на тяхната страна. В Русия те са ограничени от законодателство, което регулира статута на чужденеца. правоспособност на гражданите на Руската федерация

Специална правоспособност

В статията разгледахме подробно какво представлява правоспособността на гражданите. Гражданското право значително разширява гледната точка на тази категория. Наред с това, може да се срещне с такава концепция като специална правоспособност. Той характеризира съществуването на свободи и задължения, които могат да възникнат само във връзка със заемането на специална длъжност или принадлежността на лице към специална категория. Появата на специална категория се характеризира с появата на конкретен правен факт, както и наличието на определени изисквания.

Концепцията за капацитета

Правоспособност и капацитет на гражданите - Това са неразривно свързани понятия. Вече разкрихме същността на първата концепция в статията. По отношение на капацитета той описва процеса на изпълнение на правата и задълженията на гражданите. Говорейки на научен език, способността на човека е способността да придобива и упражнява съществуващите свободи и задължения, възложени им чрез техните преки действия. Концепцията е тясно свързана със секторното разделение на националното право. правоспособност на чужди граждани Казано по-просто, капацитетът е представен от различни видове в зависимост от индустрията. Съгласно Конституцията на Руската федерация, където е посочен общия капацитет, тази категория възниква за пълнолетно лице след навършване на пълнолетие, а именно 18 години. Гражданската правоспособност и правоспособността на гражданите имат отличителни белези, дължащи се на частно-правния характер на самата индустрия.

Капацитет в Гражданския кодекс

Гражданската правоспособност определя дали субектът на частноправни отношения е в състояние да упражнява своите свободи и задължения. Категорията е в голяма степен регулирана от Гражданския кодекс на Руската федерация. Има няколко вида капацитет според възрастта на лицето:

1) Лице на възраст под 6 години е напълно неспособно.

2) От 6 до 14 години - през този период статутът на непълнолетно лице се възлага на лице.

3) От 14 до 18 години - частична инвалидност. В същото време се появява и деликтният капацитет - възможност да носи отговорност за своите действия.

В пълен капацитет се възлага на лице от момента, в който навърши 18 години. Смята се, че на тази възраст човек има достатъчно ниво на умствено развитие, за да участва в абсолютно всички правоотношения.

заключение

Така в статията разбрахме каква е правната способност и капацитета на гражданите. Представени са основните аспекти на тези правни категории и е дадена характеристика, основана на гражданското право. В заключение трябва да се добави, че представените категории все още са предмет на теоретична обработка не само в Русия, но и в други постсъветски страни. Така бъдещите учени все още имат доста голям обем работа в областта на изучаването на правоспособността и правоспособността на субектите на националното право.