Институции за социализация

05.04.2019

Терминът “социализация” се използва от социолози, социални психолози, антрополози, държавни учени и педагози, за да се обозначи продължаващият процес на наследяване и разпространението на норми, обичаи и идеологии, като се осигурява на индивида необходимите умения за взаимодействие в обществото. Според социалните науки този процес се осигурява от различните механизми и институции на социализацията, които съществуват в обществото. Така социализацията е средство, чрез което се запазва социалната и културна цялост.

институции за социализация

Социални институции и техните характеристики

Институциите на социализацията се характеризират с наличието на определена цел и постоянство. Те превишават границите на един човешки живот, създават норми и принуждават да следват правилата, регулиращи поведението на хората в екип. Освен образователните институции има и следните институции социализация на личността :

1. Семейство. Тя е най-важната фактор за социализация: той е център на живота на детето, тъй като децата, особено в ранна възраст, са изцяло зависими от възрастните. Не всяка социализация е умишлена, в много отношения зависи от околната среда. Най-трудният момент е половата социализация, но на раменете на семейството е отговорен и за въвеждане на културни ценности, нагласи към себе си и други. Децата непрекъснато се обучават в средата, която създават възрастните. механизми и институции за социализация

2. Религия. Институциите на социализацията могат да имат различно въздействие върху човека (в зависимост от религиозната традиция). Някои системи от вярвания имат качествата на етнически или културни категории, когато е изключително трудно да се прекъсне връзката с религиозната принадлежност. Участието на родителите в религиозното образование е най-важният елемент в това вид социализация и влиянието му е по-силно от другите вярващи или самите вярвания.

3. Връстници. Групата на връстниците е социална общност, чиито членове имат сходни интереси, сходна социална позиция и са връстници. Очевидно е, че социализационните институции не предполагат непременно наблюдение от опитни възрастни, но могат да представляват пространство, в което децата се учат да изграждат взаимоотношения сами. Влиянието на връстниците се увеличава по време на пубертета, но като цяло то само частично засяга интересите на индивида, за разлика от семейството, което засяга лицето постоянно.

4. Икономическа система. Социализацията в икономическата система е процес на изследване на последствията от икономическия избор. Тя влияе върху решенията за потребителската активност и внушава социалните ценности, свързани с нея. институции за социализация

5. Правната система и системата на наказанията. Институциите на социализацията принуждават детето да се адаптира и спазва определени правила, които са в сила в групата. Отношението на родителите към правната система влияе върху възгледите на детето по отношение на това, което е незаконно.

6. Средства за масова информация. Медиите са средство за безлична комуникация, насочена към масите. Тъй като те оказват огромно влияние върху нагласите и поведението на хората, което е особено забележимо по отношение на агресията, те са видни партньори в процеса на социализация.