Ответникът е сериозен

26.02.2019

Всеки гражданин на Руската федерация рано или късно може да се яви пред съда в ролята на ответник. Ответникът не винаги е лице, което е нарушило закона и е задължено да бъде наказано. За съдията всички страни в процеса са равни. И всеки от тях е длъжен да докаже случая си.

Страни по спорове

Страните по всеки правен процес са тези, които започват този процес в лични интереси. Основните страни са ищецът и ответникът. Тя се различава от другите лица, участващи в съдебния процес, тъй като пряко се отнася до най-спорния въпрос.

Ищецът е лице с оспорвано право или интерес, защитено от закона. Ответникът е лице, заведено в съда за нарушаване на правата или интересите на ищеца. Тези условия се използват изключително при наличие на спор между страните. И физически, и юридически лица, които желаят да разрешат спор и да защитят своите права и задължения, могат да се обърнат към съда.

ответникът е

Съдът допуска участието в процеса на няколко ищци и няколко ответници, всеки от които действа независимо. В този случай е възможно поверяването на случая на един от партньорите в процеса.

Права на отговарящата страна

Съгласно законодателството на Руската федерация, ответникът има редица права, които включват:

 1. Представяне на писмено възражение или оттегляне на подаденото искане.
 2. Изискването за присъствие на свидетели, като се обосновава необходимостта от тяхното участие в процеса.
 3. Участие в процеса лично или чрез представител.
 4. Признаване на вземането изцяло или частично.
 5. Запознаване с материалите по случая с възможност за използване на фото и видео оборудване.
 6. Обосновано прилагане на възражения към съдията, експертите и други лица.
 7. Възможност за задаване на въпроси на всички лица, които участват в процеса.
 8. Изявление пред съда с устни обяснения по случая.
 9. Възможност за представяне на лични аргументи и възражения по въпроси, възникнали по време на процеса.
 10. Възможност за подаване на жалба срещу решение или решение на съда.
 11. Искания за експертиза.
 12. Молбите за признаване на доказателствата са недопустими или ирелевантни.
 13. Изискването за прехвърляне на делото в съответствие със закона, ако има причина.
 14. Изискване за частично или пълно възстановяване на съдебните разноски.

Ответникът има възможност да подаде насрещен иск, ако:

 • Документът е насочен към компенсиране на основното изискване.
 • Удовлетворението от насрещния иск частично или напълно изключва удовлетворяването на първото искане.
 • Първият и насрещните искове ще доведат до бързо и правилно разрешаване на проблема.
 • Възможно е да се придобият правата и задълженията на ищеца при предявяване на насрещен иск.

изявление на ответника

Отговорности на ответника

Ответникът не е само отговорната страна, а според законите на страната ни, участник в съдебния процес със задължения. Те включват:

 1. Писмени възражения срещу исковата молба.
 2. Възможност за участие в процеса само с разрешение на съдията.
 3. Спазване на дисциплината.
 4. Не злоупотребявайте с лични права.
 5. Спазване на изискванията на съда.
 6. Улесняване на безпристрастното разглеждане на случая.
 7. Изпълнение на други задължения, предоставени от съда.

Струва си да се подчертае фактът, че ответникът е съдебен участник, който не бива да бъде пренебрегван от задължението да пише възражение срещу съдебно дело. В противен случай съдията ще има основание да вярва на ищеца и да реши делото да не е в полза на ответната страна.

съдебен ответник

Освен това, разчитайки на част 2 Чл. 39 GIC На Руската федерация, изпълнението на всички права и задължения, контролирани от съдебния орган. С други думи, исковата молба до ответника не може да бъде оттеглена от ищеца или ответникът няма право да не приеме иска, ако тези действия противоречат на законодателството на Руската федерация или нарушават правата и интересите на други лица.

Неправилен респондент

Съгласно законовите разпоредби неадекватен ответник е страна по дело, към което ищецът погрешно е направил искания.

молба до ответника

Замяната на посочената част от процеса е възможна само ако ищецът или последният не възрази срещу предложената от съда подмяна. В този случай неадекватният ответник се елиминира от съдебен процес и процесът започва отново, тъй като всички по-рано предоставени доказателства стават празни и не могат да бъдат приложени към делото.

Ако ищецът откаже да замени неподходящ ответник, съдът няма право да го принуди да предприеме това действие. Но лицето, което е подало делото, трябва да разбере, че в този случай съдът може да бъде от страната на ответника и да отхвърли иска.

Замяната на неподходящ ответник е възможна само в съда от първа инстанция. Ако се установи, че ответникът е неподходящ, например в апелативния съд, съдията има право само да отмени предишното решение и да изпрати делото за преразглеждане.