Организация на криминалната общност: чл. 210 от Наказателния кодекс

26.02.2019

) рассматривается как особо опасное деяние. Организацията на престъпна общност (чл. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация ) се счита за особено опасно деяние. Това се дължи на различни фактори. Отговорността идва пряко за факта на образуване на група нападатели и се затяга при наличие на утежняващи обстоятелства. Разгледайте по-нататък чл. . 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация в ново издание . St 210 UK RF

Общи признаци на действие

В посоченото в чл. включаются действия по созданию организации для: 210 от Наказателния кодекс включва действия за създаване на организация за:

 1. Съвместната комисия на своите членове едно или повече незаконни действия.
 2. Управлението на натрапниците или структурните единици, формирани от тях.
 3. Координация на незаконното поведение.
 4. Установяване на връзки между организираните групи, действащи самостоятелно.
 5. Разработване на планове за извършване на действия и създаване на условия за тяхното изпълнение.
 6. Разделянето на сферите на влияние и доходи, получени незаконно.

наказание

За посочените в първата част на чл. действия, совершенные субъектом с использованием собственного влияния на членов групп, а также участие в собрании их лидеров или других представителей для совершения хотя бы одного из приведенных выше деяний, виновному грозит тюремное заключение. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация действия, извършени от субект, използвайки собственото си влияние върху членове на групи, както и участие в събранието на техните ръководители или други представители за извършване на поне едно от горепосочените действия, извършителят е заплашен с лишаване от свобода. Продължителност на лишаването от свобода - 12-20 години. Предвид обстоятелствата, съдът може да наложи и парично наказание. Стойността му може да достигне 1 милион рубли. или да бъде размерът на дохода на гражданин за 5 години. Освен това може да се определи ограничение на свободата до 2 литра. St 210 UK RF с коментари

Утежняващи обстоятелства

За участие в престъпна общност, извършителят се наказва с лишаване от свобода от 5 до 10 години. Като се вземат предвид обстоятелствата, съдът може също да наложи глоба на гражданин до 500 хиляди рубли. или представлява доход за 3 години, както и ограничаване на свободата от една до две години. В случаите на извършване на действия, отговорността за които е посочена в чл. 1 и 2 на чл. , субъектом с использованием служебного статуса, наказание выражается в виде заключения в тюрьму на 15-20 лет. 210 от Наказателния кодекс , подлежащ на използване на служебен статут, наказанието се изразява под формата на лишаване от свобода за 15-20 години. Виновен може допълнително да бъде наложена глоба в размер до 1 милион стр. или в размера на дохода за 5 литра. с ограничение на свободата не е повече от 2 години. Действията, посочени в първата част на нормата, извършени от субект, който е на най-високо ниво в наказателната йерархия, предвиждат лишаване от свобода за 15-20 години или за цял живот. Член 210 Обединеното кралство в областта на престъпността на РФ

бележки

В чл. зафиксирована возможность освободиться от ответственности за приведенные выше деяния. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация определя възможността да се освободи от отговорността за горепосочените действия За да направи това, субектът трябва доброволно да престане да участва в група или структурно звено, което е част от незаконно сдружение. Ако участва в среща на лидери, лидери или други представители на формацията, той трябва да излезе от тях и активно да допринесе за спиране или решаване на престъпления. Освобождаване от отговорност се допуска, ако при горепосочените условия действията на гражданин не разкриват признаци на други незаконни действия.

Чл. 210 от Наказателния кодекс с коментари

Особеност на тази норма е фактът, че се предвижда наказание за участие и създаване на сдружение, независимо дали е извършено поне едно действие. Съгласно чл. – сложная структура, в которой состоят граждане, связанные с криминальным миром. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация, престъпната общност е сложна структура, в която са съставени гражданите, свързани с престъпния свят. Тя може да създаде отделни групи, които изпълняват специфични функции. По-специално, съюзът може да включва:

 1. Управленски персонал. Тя съдържа лидери, лидери. Като правило те формулират задачи за други групи. St 210 UK композиция RF
 2. Артисти. Тази група включва тези, които пряко извършват престъпления.
 3. Екип за поддръжка С прости думи, тя извършва разузнавателна дейност (идентифицира потенциални жертви и т.н.).

Обективна част

Тя се изразява в:

 1. Създаване на престъпно сдружение за извършване на незаконни действия (едно или повече).
 2. Ръководене на общността или структурите в нея.
 3. Координиране на незаконни действия.
 4. Формиране на стабилни престъпни връзки между различни независими групи или в разделението на сферите на влияние и незаконните печалби.
 5. Участие в срещи на ръководители и други представители на сдружението. Член 210 на UK RF в новото издание

специфичност

В чл. 35 от Наказателния кодекс (чл. 4) се посочва, че деянието се счита за извършено от организирана общност, ако то е структурирано обединение на групи, опериращи в една и съща посока, а членовете му са обединени за съвместни престъпления, насочени индиректно или директно към получаване на финансови доходи или други материални облаги. , Извличането на незаконни печалби е движението на пари и друго имущество, принадлежащо на други лица в резултат на неправомерно поведение.

структуриран

Той действа като един от основните признаци на асоциациите, създаването и участието в които е забранено от чл. . 210 от Наказателния кодекс . Структурираната се характеризира с вътрешната структура на групата. Той предполага наличието на управленски персонал, единици, които имат собствена криминална специализация. Освен това се предоставят специални правила за поведение и взаимодействие на участниците в сдружението. организация на престъпната общност st 210 UK RF

ръководство

В рамките на престъпната общност тя се проявява под формата на управленски функции по отношение на структурни звена, отделни членове или сдружението като цяло. Ръководството включва определяне на цели, разработване на общи планове за действие и подготовка за извършване на конкретни действия. Например това може да бъде разпределението на роли в рамките на групата, организацията на материалната и техническата база, изборът на начини за скриване на следи, легализирането на получените доходи и др.

Субективна част

Тази страна на престъплението се характеризира с наличието на пряко намерение. Като задължителна функция служи за специална цел. Тя включва съвместното извършване на незаконни действия от тежко или особено тежко естество. Виновен може да бъде признат 16-годишен нормален гражданин. Граждани на възраст 14-16 години, извършили престъпления заедно с членове на общността, носят отговорност само за онези деяния, чието наказание е установено от 14 години. В третата част на разглежданата норма наказанието се приписва на специален предмет. Те са длъжностно лице (държавен служител), което е извършило престъплението, използвайки официалния си статут за това. В този случай става дума за умишлено въздействие върху тяхната важност и авторитет върху други подчинени лица.

допълнително

При квалифициране на акт в част четвърта е необходимо да се установи конкретната позиция в наказателната йерархия на гражданин. Той определя и степента, в която действията му са били изразени в създаването и управлението на асоциация, нейните подразделения или отделни членове. Връзки с терористични / екстремистки организации.