Как да изчислим ъглите между линия и равнина?

12.05.2019

При изучаването на училищния курс по геометрия в двуизмерното пространство се отделя много време за разглеждане на поведението на правите линии. Когато се обръщат към изучаването на стереометрията в горните класове, темата на равнините и правите линии в пространството излизат на преден план. Тази статия разглежда един от тези въпроси. А именно темата за изчисляване между равнини и прави ъгли и разстояния.

Права линия на равнина и методи за нейното задаване

За да се решат успешно изчислителните задачи между правите и равнините на ъгли и разстояния, е необходимо да се научите как да зададете математически тези геометрични обекти, както и да усвоите методите за работа със съответните уравнения. Започваме със задаване на линии в равнината.

Всеки ученик знае следната формула:

y = k * x + b

Работата с нея е доста удобна в двуизмерното пространство. Лесно е да се използва за начертаване на права линия в правоъгълна координатна система. Освен това, познаването на коефициента k за всяка от тях ни позволява да кажем дали те ще бъдат успоредни, или дали се пресичат (за паралелни, техните коефициенти k са равни).

Ако напишем даденото изражение в малко по-различна форма, тогава получаваме формула от общ тип за права линия. Формата й е както следва:

A * x + B * y + C = 0

Очевидно, използвайки прости преобразувания, можете да получите първия израз от него.

Писмените формули могат да се използват и за изчисляване на ъгъла на пресичане на правите линии. Това обаче изисква редица трансформации, което е неудобно. Следователно, когато задачата изисква намиране на ъгъл, за предпочитане е да се използва векторната форма на представяне на линията. Нейният изглед може да бъде написан като:

(x; y) = (x 0 ; y 0 ) + λ * (a; b)

При това равенство координатите X и Y с индекси нула описват позицията на дадена точка, през която минава линията. Стойностите на a и b са координатите на вектора, който лежи върху него. Тя може да бъде насочена едновременно в една посока, а в другата - правината не се променя. Този вектор се нарича водещ вектор, тъй като той уникално определя разпределението на права линия в равнината. Lambda λ е параметър, който взема произволна стойност от множеството реални числа.

Отбелязваме, че векторната форма на записа е забележителна, която ясно съдържа насочен сегмент от права линия, чиито координати се използват за определяне на ъгъла между две прави линии на равнината.

Права линия в триизмерно пространство

Линията пресича равнината.

В пространството, описано от трите координатни оси, правната линия се дефинира като обща пресечна точка на равнините. Тук, като се има предвид темата на статията, ние разглеждаме само векторното уравнение. Той е подобен на този за плоския случай, но с добавянето на третата координата:

(x; y; z) = (x 0 ; y 0 ; z 0 ) + λ * (a; b; c)

Когато решавате проблеми, този израз е удобен за отваряне и се прилага в параметрична форма:

x = x 0 + λ * a;

y = y 0 + λ * b;

z = z 0 + λ * c

Забележете, че стойността на параметъра λ, макар и произволна, ще зависи от всичките три равенства.

Описание на самолета

Що се отнася до линията, за равнината има и много начини за нейното определяне. Помислете само за две от тях, които са важни, за да можете да решавате проблемите на практика.

Първият метод на задание е да се въведе уравнение от общ тип. То е подобно на съответния израз за права линия в двумерния случай:

A * x + B * y + C * z + D = 0

Комбинацията от първите три коефициента е координатите на вектора на посоката за тази равнина. По правило се обозначава със символа п, т.е.

n¯ = (A; B; C)

Четвъртият коефициент D определя разстоянието между паралелни равнини, имащи първите три еднакви коефициента.

Перпендикулярна права и равнина

Тъй като векторът n on лежи на нормата към равнината, той е перпендикуляр на абсолютно всеки вектор и права линия, конструирани върху нейните произволни две точки. Познаването на координатите на n¯ е ключово при определяне между правите и ъглите на ъглите.

Вторият начин за определяне на равнината е векторно-параметрична форма на уравнението. Написано е по следния начин:

(x; y; z) = (x 0 ; y 0 ; z 0 ) + λ * (a 1 ; b 1 ; c 1 ) + γ * (a 2 ; b 2 ; c 2 )

Това равенство отразява факта, че две прави линии еднозначно определят равнината в пространството. Тук вторият и третият термин означават два вектора на посоката за произволни прави линии, принадлежащи на равнината.

Нормалният вектор n¯ не се съдържа изрично за тази форма на писане, но е лесно да се изчисли:

n¯ = [(a 1 ; b 1 ; c 1 ) * (a 2 ; b 2 ; c 2 )]

Ъгъл между правите линии

Перпендикулярни прави линии

Ако векторните равенства за всяка от правите линии са известни, тогава ъгълът между тях е лесен. За да направите това, трябва само да използвате свойствата на скаларния продукт за направляващите сегменти на правите линии. Ако векторните ръководства са обозначени със символите v и u¯, тогава необходимата формула ще приеме формата:

α = arccos (| (v¯ * u¯) | / (| v¯ | * | u¯ |)))

Тъй като при пресичането на правите се образуват два чифта равни ъгли, тогава се взема остър ъгъл като истински ъгъл между тях. Поради тази причина формулата съдържа знака на модула в числителя.

Тази формула за двуизмерен случай винаги е валидна. Резултатът от 0 о казва, че правите линии не се пресичат, а са паралелни.

Що се отнася до случая в пространството, в допълнение към изчислението по формулата е необходимо да се извършат допълнителни изчисления. Те са свързани с намирането на пресечната точка на въпросните обекти. Факт е, че в пространството може да се получи крайната стойност на ъгъла а, но правите линии няма да се пресичат, тъй като те могат да бъдат пресечени.

Равнина, линия и ъгъл на тяхното пресичане

За да се намери ъгълът между права и равнина, достатъчно е да се знае уравнението за всеки от тези обекти. Ъгълът между тях е ъгълът на две пресичащи се линии, единият от които е оригиналът, а другият принадлежи на равнината и е проекция на оригиналната линия върху нея. Фигурата по-долу показва равнината, която се пресича под ъгъл α.

Ъгъл между права линия и равнина

Ако насочващият вектор за директен вектор е обозначен с v¯, а нормата към равнината е n¯ (виж фиг.), То тогава изчисляването на ъгъла α се извършва по формулата:

α = arcsin (| (v¯ * n¯) | / (| v¯ | * | n¯ |))

Отбележете, че в тази формула, за разлика от подобен израз за две пресичащи се прави, се използва функцията arcsine, а не функцията на косинуса.

Разстоянието между правите линии на равнина и равнина и права линия в пространството

За да се изчисли разстоянието между въпросните обекти в геометрията има набор от формули. Прилагането на израз от него зависи от формата, в която са дадени равнината и линията.

Ако две равни линии са дадени в обща форма на равнина, то разстоянието между тях може да се изчисли, както следва:

d = | A * x 1 + B * y 1 + C | / √ (A 2 + B 2 )

Тук x 1 и y 1 са координатите на произволна точка на една права линия, а коефициентите A, B, C се вземат за другата права линия. Тази формула е валидна, ако линиите са успоредни един на друг. Ако се пресичат, разстоянието е нула.

Разстоянието между линията и пресичащата го равнина е нула. Ако правата линия е успоредна на равнината, тогава съответното разстояние се изчислява като:

d = | A * x 1 + B * y 1 + C * z 1 + D | / √ (A 2 + B 2 + C 2 )

Когато координатите принадлежат на произволна точка от линията.

Задача: определете ъгъла между права линия и равнина

Равнина и права

Дадена права линия и равнина:

(x; y; z) = (1; 2; 0) + λ * (- 1; 1; 4);

-5 * x + y - 3 = 0

Какъв е ъгълът между права линия и равнина?

Пишем ръководствата на вектора v и n¯:

v = (-1; 1; 4);

n¯ = (-5; 1; 0)

Заменя ги в подходящата формула за α, получаваме:

α = arcsin (| 5 + 1 + 0 | / (*18 * √26)) ≈ 16,1 o

Задача: да се намери разстоянието между правите линии

Паралелни линии

Дадени са две уравнения на прави линии в двумерно пространство:

у = 3 * х - 1;

y = 3 * x + 3

Какво е разстоянието между тях?

Тъй като коефициентите k за двата обекта са едни и същи (равен на 3), случаят с успоредни прави линии.

За да изчислите разстоянието между тях, вземете произволна точка от първата права и пренапишете второто уравнение като цяло, имаме:

координати на точката (0; -1);

3 * x - y + 3 = 0, т.е. A = 3, B = -1, C = 3

Сега тези стойности могат да бъдат заменени с подходяща формула:

d = | 3 * 0 -1 * (- 1) + 3 | / √ (9 +1) = 4 / √10 ≈ 1,265

Отговорът се получава в единици на тази координатна система.