Функции и принципи на административното право

31.03.2019

Законът е универсален регулатор на социалните отношения във всички сфери на човешката дейност. С него можете не само да контролирате, но и умело да управлявате. Този факт е бил открит отдавна, когато дори като такъв не съществува закон. В крайна сметка е изключително нерентабилно да се използва за контрол изключително насилие, защото хората в крайна сметка ще свикнат с него и ще спрат да се подчиняват. Много по-интелигентно е да се използват мирни методи с основа за човешкия интелект.

Както знаем, основната сила във всяка държава е нейните по-висши органи. Не съществуваше преди клонове на закона които ще регулират дейността на тези органи. Но с течение на времето стана ясно, че държавната власт, или административният апарат, е съвсем друга сфера на човешката дейност, която изисква отделна правна рамка.

За да създадем поне някой правен регулатор, решихме да организираме такава индустрия като административно право. Ако в средата на ХХ век теоретиците в областта на административното право се считат за утопични писатели, то днес тази област се изучава в почти всички юридически факултети на Руската федерация. В статията ще се опитаме да разберем функциите и принципите на административната част на закона. принципи на административното право

Понятието за административно право

Днес функциите и принципите на административното право са широко известни и тяхното съществуване не е необходимо да се доказва. Преди няколко години обаче въпросът за съществуването на „хардуерно“ право предизвика много противоречия. Административното право обаче съществува. Ако се обърнем към теоретиците на тази индустрия, тогава те дават тълкуване на концепцията. Според техните научни изследвания, административното право е отрасъл или система от правни норми, които регулират социалните отношения в сферата на управленския характер на държавните органи и техните служители по въпросите на упражняването на изпълнителната власт.

Казано с прости думи, административното право е регулаторът на изпълнителната власт и дейността на лицата, които действително я прилагат. От своя страна функциите и принципите на административното право се основават изцяло на предмета на регулиране на промишлеността.

функции и принципи на административното право

Науката за административното право

Представената в статията индустрия всъщност няма да съществува, ако не беше теоретичната работа на учените в тази област. Всяка правна област се допълва от наука. Административното право не е изключение по този въпрос. Промишлената наука е система от идеи и принципи, идеи за законите и източниците на правната индустрия. С помощта на науката проведе реформа, допълване и усъвършенстване на административното право. Този компонент на индустрията също има своя собствена структура, един от най-важните елементи от който е историята на индустрията. Принципите на административното право също се появяват именно от науката, но това ще бъде обсъдено по-късно в статията.

История на индустрията

Както беше отбелязано по-рано, административното право като отделен клон не винаги съществуваше. В предреволюционната Русия тази институция живее в области като медицински, митнически и образователен закон. Въпреки това, истинският родоначалник се счита за полицейски закон на Русия, защото тази индустрия е най-близо до управлението на хардуера. Проблемът беше, че полицейското право гарантираше правото и общественото благополучие. Но с развитието на управленските отношения в СССР след 1917 г. имаше нужда от универсален регулатор. Впоследствие това става административно право. Трябва да се отбележи, че полицейската индустрия не е изчезнала без следа. Голям брой методи и задачи са прехвърлени към административното право. принципите на административното право

Правни отношения, уредени с административно право

Отчитайки спецификата на представената в статията индустрия, регламентираните от нея правни отношения ще имат и свои характерни черти. По правило това са отношения в сферата на вътрешното и външното управление. В същото време процедурата за тяхното регулиране може да се осъществява както в рамките на отделите, така и по отношение на обикновените граждани, ако те по някакъв начин са свързани с управленски отношения.

Класификация на административните отношения

Целият набор от правни отношения, регулирани от административното право, могат да бъдат класифицирани по няколко основни критерия, а именно:

 1. По естество: материални и процедурни.
 2. От съотношението на правата на субектите на правните отношения: подчиненост и равни права.
 3. В зависимост от природата юридически факти: законно и незаконно.

Принципи на административното право

Всяка система законови разпоредби съществува в Руската федерация днес има своя собствена методологична основа и функции. Принципите на административното право са основните идеи, първоначалната позиция, която проявява самата му същност. На тяхно основание се осъществява формирането и развитието на индустрията. Принципите на административното право в много отношения помагат да се разбере нейният предмет и функции, които все още предизвикват противоречия сред много специалисти. Трябва да се отбележи, че първоначалната позиция на индустрията е различна от научната. Принципи на науката за административното право - Това е рамка за изучаване на предмета, а индустриалните принципи ни позволяват да говорим за реалното въздействие на тази сфера върху социалните отношения.

концепция за административното право на принципите на функцията

Принципи и източници на административното право

Трябва да се отбележи, че много от първоначалните позиции на индустрията съществуват в нейните източници. Освен това, много учени не правят силни открития в процеса на тяхното търсене. Те просто анализираха действащото законодателство и идентифицираха ключови идеи. Днес много нови принципи на административното право на Руската федерация се отварят по същия начин.

задачи и принципи на административното право

Списък на принципите

Има много ключови идеи на управленската индустрия, но все пак можете да подчертаете основните принципи на административното право. Те включват следното:

 1. Принципът на равнопоставеност на всички субекти пред закона. Тя е най-силно изразена в процеса на привеждане в действие административна отговорност. Неговата ключова идея е, че независимо от расата, вярата, пола или други характеристики, абсолютно всички ще бъдат въвлечени за най-малкото нарушение на закона.
 2. Принципът на презумпцията за невинност определя факта, че никой не може да бъде приведен в административна или друга юридическа отговорност, ако вината не е действително доказана. В същото време привлеченият човек не трябва да доказва своята невинност.
 3. Принципът за гарантиране на защитата на човешките права и свободи при прилагането на изпълнителната власт.
 4. Принципът на правовата държава при прилагането на административна принуда. Този ключов аспект е от основно значение, тъй като административното право предвижда случаи, в които правата на човека са ограничени поради определени факти. В този случай всякакви ограничения трябва да бъдат съизмерими с интересите, които трябва да бъдат приложени в настоящата ситуация. принципи и източници на административно право
 5. Принципът на законност предполага изпълнението и подчиняването на закони и други нормативни актове в процеса на осъществяване на управленска дейност.
 6. Принципът на публичност показва, че администрацията не прикрива пътищата и формите на своята дейност от обществеността.
 7. Принципът на отговорност предполага възникване на негативни последици за нарушаване на закона.

Представена система от принципи на административното право може да бъде допълнен в процеса на еволюция на социалните отношения в областта на държавния хардуер.

Сходство на административните принципи и принципи на другите отрасли

Много учени изтъкват теорията, че някои задачи и принципи на административното право са взети от други индустрии. Този отрицателен фактор показва, че всъщност административното право няма предмет. Подобно твърдение е погрешно. Административното право наистина е подобно на някои други отрасли, например конституционното право. Но конституционната индустрия установява на най-високо ниво принципите на дейност на висшите държавни органи. В същото време административното право развива механизъм за пряката им дейност. По този начин е невъзможно да се отрече съществуването на отделен предмет на административното право.

система на административно право

Функции на административното право

Така открихме, че принципите на административното право са ключовите идеи на индустрията. Административното право обаче има и свои собствени функции. Именно въз основа на техния анализ може да се характеризира принципи на управление. Административното право изпълнява редица от следните функции, а именно:

 • Правна изпълнителна функция (административното право е правна форма на изпълнителната власт).
 • Законотворчество.
 • Функцията е организационна.
 • Правоприлагане.
 • Координация.

Благодарение на тези функции предметът на административното право се прилага изцяло. Трябва да се отбележи, че всяка от тях съответства на конкретна задача, която е изправена пред административно право. Например, координацията се прави за превенция при общо управление. По правило тя се изпълнява от изпълнителни органи по отношение на обикновените граждани. Същевременно същността на координационната функция се доказва и от прякото взаимодействие на всички субекти на административните правоотношения.

Трябва да се отбележи, че абсолютно всички тези функции се извършват въз основа на представените по-горе принципи. Всъщност, без ключови идеи, административното право няма да работи. Принципите, залегнали в основния нормативен акт на Руската федерация - Конституцията, са от най-голямо значение.

заключение

Така се опитахме да разкрием същността на такъв клон като административното право. В статията са представени и концепцията, принципите, функциите на тази система от правни норми. В заключение следва да се отбележи, че тази индустрия е сравнително млада в сравнение с други правни системи. Следователно тя изисква не само теоретично разбиране в научната общност, но и значителни подобрения, тъй като предметът на административното право е наистина важна част от човешкия и обществения живот. Надяваме се, че в бъдеще съществуването на административно право няма да бъде поставено под въпрос, а механизмът за неговото прилагане най-накрая ще придобие подредена форма.