Механизмът на държавата - неговата основа и ключ към живота

10.03.2019

Властта във всяка страна се осъществява чрез определени организационни форми. Комбинацията от тези форми, всички държавни органи, институции и др държавен механизъм предприятия, по един или друг начин, участващи в упражняването на власт, и има механизъм на държавата. Централната категория за цялата тази система е държавен апарат, който се състои от редица върховни органи, длъжностни лица и държавни служители. Освен този апарат, понятието за механизъм на държавата включва и някои форми на демократично прилагане на правителството директно от народа на страната: избори, референдуми и т.н. По този начин това е явление, което осигурява жизнеспособността на всяка съвременна държава с всички нейни административни органи. Държавният механизъм има следните характеристики:

 • Йерархичната система, обществото и властният апарат са изградени на принципите на координация и подчинение. В основата на такава система стоят официалните органи на държавата, нейната територия, символи и въоръжени сили.
 • концепция на държавния механизъм Държавният механизъм е цялостна система от елементи, която има единни принципи на изграждане, общи задачи и цели на функциониране. Всички елементи имат ясна връзка помежду си. Всеки от тези действащи лица работи в обща система и е координиран с други елементи. Тази връзка се формира от най-висшите органи (най-висшите представителни органи, президента) до най-ниските (съвети и изпълнителни комисии на местно ниво, областни администрации и др.). Съдебна система прокуратура, правоприлагащи органи Службите за сигурност на страната са специални подсистеми на властта.

Разделяне на националните органи

По същество механизмът на дадена държава може да се раздели на следните групи национални органи, в зависимост от техните правомощия:

 • Държавни агенции с административна, съдебна и изпълнителна власт:
 1. Представителна власт.
 2. Съдебната власт.
 3. Изпълнителна власт.
 4. Контролни и надзорни органи.
 • Публичните институции, които всъщност нямат власт и не са създадени за управленски функции, обаче, с подкрепата на държавните органи, регулират правителствените политики в областта на здравеопазването, образованието, науката, културата, спорта, миграцията и т.н.
 1. държавен механизъм Държавни предприятия, предназначени да предоставят услуги на населението на страната от различни видове, както и да произвеждат определени продукти.
 2. Организации и институции на страната, които извършват социално-културни дейности в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването.
 3. Всъщност самите материални ресурси: сгради, сгради, мебели, лаборатории, оборудване и всичко останало, което осигурява работата на националните структури.
 4. И накрая, пряко човешки ресурс: служители и служители от различни звания, благодарение на чиято професионална дейност функционира механизмът на държавата.