Фискална политика: важен инструмент на управлението

10.03.2019

Историята на икономическите изследвания през последните два века е период на непрекъсната конфронтация на мнения относно това дали дадена държава трябва да се намесва в икономиката на страната. Това най-ефективно гарантира благосъстоянието на гражданите: фискална политика национализация и планирана икономика или абсолютен либерализъм? Въпреки наличието на екстремни възгледи, повечето световни държави балансират между двете крайности. Забавянето на индустриалния растеж в СССР в средата на 60-те години принуди правителството до известна степен да отслаби собствения си волунтаризъм (реформите на Косигин), а сривът на американския либерален пазар принуди местните власти да се намесят в икономиката. (Нов курс на Рузвелт). Трябва обаче да се разбере, че за регулирането на икономическата система правителството има специални методи и техники. Един от тези методи е фискалната политика на държавата. Такава интервенция помага за стабилизирането на финансите и обезвреждането на социалната среда. Всъщност фискалната политика е такива мерки на правителството в сферата на публичните разходи, данъчното облагане и др държавен бюджет които са насочени към разрешаване на съществуващите икономически проблеми и осигуряване на заетост на населението. Тези операции се извършват чрез данъчни манипулации, държавни поръчки за стоки и услуги, кредити. Това означава, че фискалната политика регулира увеличението или видове фискална политика намаляване на тези изделия, които засягат икономическия микроклимат в страната и основните му макроикономически показатели. С този инструмент държавата може да регулира нивото съвкупно търсене върху стоки (чрез влияние върху ценообразуването им, например чрез субсидии) и чрез това върху брутния вътрешен продукт. По същия начин се стабилизират и други макроикономически показатели.

Видове фискална политика

Икономическата история на всяка държава може да бъде разделена на специфични цикли, т.е. възходи и падения. В зависимост от периода, през който правителството провежда фискална политика, той се разделя на два типа: стимулиране и ограничаване.

Стимулираща политика

Такъв подход е необходим в момент, когато страната е в финансова депресия или в ситуация на криза. Тогава правителството взема решение за стимулираща политика. По същество целта му е да съживи бизнес климата и да се увеличи основни макроикономически показатели. Такова стимулиране се извършва по следния начин: състоянието се увеличава фискалната политика броят на собствените покупки на услуги и стоки осигурява увеличение на трансферите и намаляване на данъците. Всяко от тези действия (или тяхната съвкупност) води до облекчаване на материалното положение на потребителите и до повишаване на привлекателността на пазара за малкия и средния бизнес. Следователно това води до увеличаване на съвкупното търсене и обема на производството на стоки и услуги. В резултат на това се увеличиха макроикономическите показатели.

Политика за фискални ограничения

Този набор от мерки се осъществява в период на бързо развитие и т.нар. "Прегряване" на икономиката, за да се избегне ситуация, в която растежът ще стане неконтролируем (което ще доведе до болезнен финансов колапс). В такава ситуация правителството провежда набор от мерки, противоположни на стимулиращата политика: намаляване на държавните разходи, увеличаване на данъците и т.н.